velikost textu

Právní úprava péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích 1918-1966

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích 1918-1966
Název v angličtině:
The Legislation of Providing Health Care of Residents in the Czech Lands from 1918-1966
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Žaneta Pokorná
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
193539
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 11. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zdraví, lékařská péče, domovské právo, pohřebnictví, chudinství, právní úprava
Klíčová slova v angličtině:
Health, Medical care, The right of the domicile , Funeral, Pauperism, Legislation
Abstrakt:
Resumé Právní úprava péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích 1918-1966 Práce se zabývá vývojem právní úpravy poskytování péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích od roku 1918 do 1966, která byla účinná pouze na území Čech. V úvodních kapitolách jsou vzhledem k recepci právních předpisů z Rakouska prozkoumány i předpisy od roku 1848, týkající se chudinství, domovského práva a lékařské péče, potažmo veřejného zdravotnictví. Autorka rozdělila tuto práci do tří hlavních kapitol o veřejném zdravotnictví podle jednotlivých časových úseků. Hlavní kapitoly se dále člení na subkapitoly zaměřující se na dílčí právní úpravu jednotlivých složek veřejného zdravotnictví. První kapitola pojednává o recipovaných zdravotnických předpisech z Rakouska-Uherska, o právní úpravě veřejné zdravotní službě, zdravotní policii, a dále o předpisech upravujících lékařskou službu, odměňování lékařů, o právech a povinnostech lékaře a pacienta a pohřebnictví Druhá kapitola obsahuje krátký exkurz do právní úpravy zdravotnictví za Protektorátu Čechy a Morava, přičemž toto období blíže záměrně vynechává pro jeho specifickou právní úpravu, jež by mohla být předmětem zkoumání samostatné práce. Třetí kapitola navazuje na časové rozdělení jednotlivých částí práce a přináší výsledky bádání v oblasti právní úpravy sociální a zdravotní péče o mládež, poradenské zdravotní péče, péče o nemocné nakažlivou nemocí, pohřebnictví a jednotné preventivní a lékařské péče až do vydání zákona o péči a zdraví lidu v roce 1966. Výsledkem práce je souhrnná analýza a komparace právní úpravy zdravotní péče a veřejného zdravotnictví na jednotlivých správních úrovních v rozsáhlém časovém úseku od roku 1918 do 1966. Přispívá k lepší orientaci v roztříštěné právní úpravě péče o zdraví obyvatel v té době. Jednotlivé části práce zahrnují i výsledky bádání z archivních materiálů Národního archivu České republiky, které pochází z dosud nezpracovaných fondů Národního archivu České republiky. Přínosem je i podrobný seznam právní úpravy zdravotní péče od roku 1848 do roku 1966 a seznam literatury a pramenů.
Abstract v angličtině:
Abstract The Legislation of Providing Health Care of Residents in the Czech Lands from 1918- 1966 Thesis deals with the development of the legislation of providing health care of residents in Czech Lands from 1918 to 1966, which was effective only in Bohemia. The introductory chapters are about the legislation since 1848 due to reception of the legislation from the Austria-Hungary (often referred to as the Austro-Hungarian Empire in English-language sources). This inherited legislation is mainly about the right of the domicile, health and social care and public health. The authoress divided this thesis into three main chapters about public health care according to timely periods. The main chapters contain subchapters specializing in specific legislation of the individual components of public health. First chapter is about reception of the health care legislation from the Austria- Hungary, about public health care legislation, health system from the perspective of the administrative law, the legislation of the medical service, about the rights and duties of doctors and patients, and finally about funeral legislation. Second chapter is about short excursion to health care legislation in Protectorate Bohemia and Moravia whereby thesis intentionally omits this period closer, because its specific legislation that could be subject of an independent thesis. Third chapter follows distributed time periods and it brings results from health care and social care legislation, counselling health care, sick infectious diseases, funeral legislation and preventive medical care until the promulgation of Care and the Health of the People Act in 1966. The result is a pooled analysis and comparison of special acts of health care legislation and public health legislation on the specific administrative levels in the extensive timeframe from 1918 to 1966. It contributes to better orientation in the fragmented health care legislation in that time. Thesis contains the research results from the archive materials of National archive of the Czech Republic, which come from unprocessed funds of National archive of the Czech Republic. Significant benefit of this thesis is the list of health care legislation from the 1848 to the 1966 and the list of the literature and sources.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Žaneta Pokorná 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Žaneta Pokorná 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Žaneta Pokorná 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 351 kB