velikost textu

Molekulární podstata lékových interakcí –interace konstitutivního androstanového receptoru s vybranými stilbenoidy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulární podstata lékových interakcí –interace konstitutivního androstanového receptoru s vybranými stilbenoidy
Název v angličtině:
Molecular mechanisms of interactions- interactions of constitutive androstane receptor with selected stilbene compounds
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Linhartová
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lucie Hyršová
Id práce:
193527
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nukleární receptory, genová regulace, stilbenoidy, transkripce, pregulace mRNA, metabolismus glukózy a lipidů
Klíčová slova v angličtině:
nuclear receptors, gene regulation, stilbenoids, transcription, upregulation of mRNA, metabolism of glucose and lipids
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Lenka Linhartová Školitel: Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Název diplomové práce: Molekulární podstata lékových interakcí – interakce konstitutivního androstanového receptoru s vybranými stilbenoidy Konstitutivní androstanový receptor (CAR), člen rodiny nukleárních receptorů, je významným regulátorem exprese enzymů I. a II. fáze eliminace endobiotik a xenobiotik. Ovlivnění jeho aktivity může vést ke vzniku farmakokinetických lékových interakcí, neúčinku terapie nebo zvýšení toxicity léčiv podaných spolu s jeho ligandy. V relativně nedávné době byl objeven i vliv tohoto receptoru na homeostázu žlučových kyselin, lipidů a glukózy a je na něj teď nahlíženo jako na potenciální cíl léčiv u metabolických onemocnění. Stilbenoidy jsou malou skupinou rostlinných polyfenolů s charakteristickým 1,2- difenylethylenovým jádrem. Nejznámějším zástupcem je bezpochyby resveratrol, kterému je věnována velká pozornost díky jeho antioxidačním, protizánětlivým, antiproliferativním a kardioprotektivním účinkům. Ukazuje se, že i další látky této skupiny jako pterostilben, piceatannol nebo pinosylvin mají obdobně příznivé účinky na lidské zdraví. Cílem této práce bylo otestovat 12 látek ze skupiny stilbenoidů jako potenciálních ligandů myšího CAR. Za tímto účelem byla použita metoda gene reporter assay na buňkách hepatomové linie HepG2. Výsledky experimentů ukázaly, že látka trans-2,4,3´,5´- tetramethoxystilben by mohla být ligandem myšího CAR receptoru. Trans-2,4,3´,5´- tetramethoxystilben se proto nabízí pro studium funkcí CAR na myších modelech a může tak přispět k hlubšímu poznání role CAR v organismu.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Lenka Linhartová Supervisor: Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Title of diploma thesis: Molecular mechanisms of intractions – interactions of constitutive androstane receptor with selected stilbene compounds Constitutive androstane receptor (CAR), member of nuclear receptors family, is a major regulator of gene expression of phase I and II enzymes metabolizing endobiotics and xenobiotics. Changes in its activity can lead to pharmacokinetic drug interactions, ineffective treatment or higher toxicity of drugs simultaneously administered with CAR ligands. Recently another effects of this receptor, especially in homeostasis of bile acids, lipids and glucose have been discovered and CAR is now considered as a potential drug target for the treatment of metabolic diseases. Stilbenes represent a small group of plant polyphenols with typical 1,2-diphenylethylene nucleus. The most famous member is resveratrol, which has attracted great attention thanks to its antioxidant, anti-inflammatory, antiproliferative and cardioprotective effects. Others stilbene compounds such as pterostilben, piceatannol or pinosylvin have shown similar health beneficial effects as well. The aim of this diploma thesis was examination of twelve stilbenes as potentials ligands of the mouse CAR. I used gene reporter assay and HepG2 human hepatoma cells. Results of my experiments show that trans-2,4,3´,5´-tetramethoxystilbene is a ligand of murine CAR and could be used in further studies on CAR functions in mouse models and contribute to deeper understanding of the role of CAR receptor in organism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Linhartová 2.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Linhartová 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Linhartová 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Hyršová 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. 152 kB