velikost textu

Úpadkové trestné činy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úpadkové trestné činy
Název v angličtině:
Insolvency crimes
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Veronika Suchomelová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
193525
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Úpadkové trestné činy, věřitel, insolvenční řízení
Klíčová slova v angličtině:
Insolvency crimes, creditor, insolvency proceeding
Abstrakt:
Název práce: Úpadkové trestné činy Resumé Předkládaná práce má za cíl podat ucelený výklad o specifické kategorii trestných činů, jež souvisí se závazkovým právním vztahem mezi věřiteli a dlužníky, se stavem úpadku a jeho případným řešením v rámci insolvenčního řízení. Práce nejprve rozebírá stěžejní pojmy pro zvolené téma, a sice pojmy „trestný čin“ a „úpadek“. Práce rovněž obsahuje historický exkurz do dřívějších právních úprav úpadkových trestných činů v trestním právu na území dnešní České republiky, jakož i do úprav mimotrestních, jež s úpadkovými delikty přímo souvisí. Tento historický nástin má objasnit, zda se současná právní úprava vztahující se k úpadkovým trestným činům inspirovala úpravou minulou, či zda přišla s novým pojetím trestání této skupiny trestných činů. Jedním z primárních cílů této práce je zhodnotit, zda v případě trestní odpovědnosti za činy zařazené do kategorie tzv. úpadkových trestných činů, dochází k důslednému uplatňování jedné ze základních zásad trestního práva, a sice zásady subsidiarity trestní represe. Obrázek o této problematice si lze udělat jak ze samotného textu práce, tak z přílohové části, která znázorňuje počty stíhaných a odsouzených osob za spáchání jednotlivých úpadkových trestných činů v období lét 2009 – 2016. Jádro práce představuje rozbor jednotlivých trestných činů, které lze zařadit do kategorie tzv. úpadkových trestných činů, a to trestný čin poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení a pletichy v insolvenčním řízení. Část kapitoly je vždy věnována základním aspektům konkrétního trestného činu, jednotlivým skutkovým podstatám, jakož i okolnostem podmiňujícím použití vyšší trestní sazby. Součástí výkladu jsou rovněž i odlišnosti jednotlivých trestných činů v jejich základních znacích. Předkládaná práce by měla čtenářům přiblížit problematiku této specifické skupiny trestných činů, jakož i důvody, pro které zákonodárce tato jednání postihuje prostředky trestního práva. Klíčová slova: Úpadkové trestné činy, věřitel, insolvenční řízení
Abstract v angličtině:
Title: Insolvency crimes Abstract The aim of the submitted rigorous thesis to give a comprehensive overview about specific category of crimes related to contractual obligations between creditors and debtors, bankruptcy and its solution in insolvency proceeding. At first, the thesis analyzes the main concepts, „crime“ and „bankruptcy“. The thesis also includes historical excursion to former legislations of insolvency crimes in the penal law in the territory od today´s Czech Republic, as well as off criminal legislation directly related to bankruptcy offences. This historical outline should clarify whether the current legislation on insolvency crimes has inspired a past adjustment or whether it has come up with a new concept of punishing this group of crimes. One of the primary aims of this thesis is to assess whether, in the case of criminal liability for crimes classified as „insolvent“, one of the fundamental principals of criminal law, namely the principal of subsidiarity of criminal repression, is applied consistently. A picture of this isme can be made both from the actual text of the thesis and from the annex part, which shows the number of prosecuted and convicted persons for committing individual insolvent crimes in period 2009 – 2016. The core of the thesis is an analysis of individual crimes that can be classified as „insolvent“ offences, namely damage of the creditor, preferential treatment of the creditor, causing bankruptcy, breaching the obligation in the insolvency proceeding and plotting in the insolvency proceeding. Part of the chapter is always devoted to the basic aspects of particular crime, individual merits of the case, as well as the circumstances underlying the use of higher penalty rate. The part of explanation are also differences of the individual crimes in thein basic features. The submitted rigorous thesis should bring revers closer to the isme of this specific group of crimes, as well as the reasons why lawmaker punish this acts by criminal law instruments. Keywords: Insolvency crimes, creditor, insolvency proceeding
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Suchomelová 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Suchomelová 231 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Suchomelová 186 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 176 kB