velikost textu

Zajištění cizince

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zajištění cizince
Název v angličtině:
Detention of foreigners
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Andrea Hametová
Vedoucí:
JUDr. David Kryska, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Id práce:
193491
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zajištění cizince, administrativní detence, omezení osobní svobody
Klíčová slova v angličtině:
migrant detention, administrative detention, restriction of personal liberty
Abstrakt:
Zajištění cizince Shrnutí Cílem diplomové práce bylo zhodnotit, nakolik aktuálním, adekvátním a nezbytným prostředkem výkonu státní správy v oblasti migračního práva zajištění je, případně je-li zajištění s ohledem na vývoj posledních let zastaralým institutem, který by bylo vhodné nahradit efektivnějšími alternativami. V první části práce byla podrobně rozebrána právní úprava zajištění. Analyzovala jsem vliv, jaký má na zajišťování cizinců mezinárodní právo, a to s důrazem na lidská práva. Následně jsem se pokusila shrnout roztříštěné normy evropského práva. Nejdetailněji byla analyzována česká právní úprava, včetně zhodnocení největších problémových ustanovení jak z minulosti, tak ze současnosti. Na základě právní úpravy byla následně zhodnocena povaha zajištění, coby institutu správního práva, jímž je (nebo by mělo být) pouze toliko omezována osobní svoboda cizinců. S ohledem na to, že hledisko zákonnosti je při hodnocení legality a legitimity zásahu do základního lidského práva zcela nedostačující, byl zhodnocen i účel zajištění. V poslední části práce jsem uvedla hlavní kritické body, které jsou současné podobě zajištění a praxi vyčítány. Upozorňuji na zneužívání institutu zajištění k jiným než deklarovaným účelům, omezené možnosti zajištění určitých skupin cizinců a zamýšlím se nad alternativami zajištění coby možnostmi řešení současné situace. Zamýšlím se nad paralelou institutu zajištění a institutu státní suverenity, jejichž kritika má mnohé shodné body a využívám ji k závěru, že zajištění rozhodně je celkově aktuálním institutem, jeho přiměřenost se přímo odvíjí od individuálních okolností případu. V některých z nich je nezbytným prostředkem ochrany státních hranic, v jiných by bylo vhodné ho alternativami nahradit. Jako takové tedy nejspíše nevymizí, ale bude postupně zcela vyloučeno pro určité skupiny cizinců, jako jsou např. nezletilí, rodiny s dětmi apod. Klíčová slova: zajištění cizince, administrativní detence, omezení osobní svobody
Abstract v angličtině:
Administrative detention of migrants Resumé The aim of this thesis was to critically evaluate the institute of administrative detention of migrants and decide whether it is and appropriate, proportionate and necessary measure or if it has become obsolete considering the development of recent years and whether it would be appropriate to replace it with more effective alternatives. In the first part of the thesis I have critically evaluated the legal framework regarding administrative detention of migrants. I analysed the impact of international law with the emphasis of human rights, laid out the rules as stated by fragmented European law directives and regulations. The most detailed analysis is of Czech legal framework, including mentions of its most problematic points both from past and present. Next I considered the nature of the institute as an administrative law instrument used to restrict someone on his personal liberty. Considering the insufficiency of mere legality as a criterion of legality and legitimacy of administrative detention, I evaluated the aims and purposes of the administrative detention of migrants. In the last part of the thesis I have raised some critical points against current legal framework and practice. I point out the abuse of administrative detention for other than legally stated purposes, limited possibility to detain specific groups of migrants and suggest alternatives to detention. I also compare the institute of administrative detention and institute of state sovereignty, which have been criticised for similar reasons in the past. I use the comparison to conclude that administrative detention is an appropriate measure of boarder control and migration policy enforcement. However, states must always consider how necessary and proportionate it is in the light of individual circumstances of each case. Therefore it will not become obsolete in any foreseeable future, but will be ruled out for specific groups of migrants, such as minors and families with children. Key words: migrant detention, administrative detention, restriction of personal liberty
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Hametová 703 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Hametová 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Hametová 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. David Kryska, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 309 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 152 kB