velikost textu

Badatelsky orientovaná výuka v chemickém vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Badatelsky orientovaná výuka v chemickém vzdělávání
Název v angličtině:
Inquiry-Based Science Education in Chemistry Teaching and Learning
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Völklová
Vedoucí:
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Id práce:
193468
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie se zaměřením na vzdělávání — Biologie se zaměřením na vzdělávání (UBCHB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Badatelsky orientovaná výuka, Klíčové kompetence, Chemie, Rozhovor, RVP G, Výuka, Vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
Inquiry-Based Science Education, Key Competencies, Chemistry, Interview, FEB SGE, Education, Teaching, Learning
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá badatelsky orientovanou výukou. V teoretické části z dostupných zdrojů shrnuje charakteristiku a obecné principy badatelsky orientované výuky a její přínosy a úskalí při zavádění do škol. Dále poukazuje na podporu Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia pro zařazování této metody do výuky přírodních věd. Na základě několika kritérií analyzuje dříve vytvořené chemicky zaměřené badatelsky orientované úlohy, které jsou součástí závěrečných prací nebo některých projektů podporující osvětu badatelsky orientované výuky. V praktické části metodou rozhovoru zjišťuje reálné zkušenosti učitelů zařazujících tuto metodu do výuky přírodovědných předmětů a jejich výpovědi srovnává s dostupnými informacemi týkajícími se badatelsky orientované výuky. Na závěr ověřuje badatelsky orientovanou úlohou v praxi a předkládá autorčiny zkušenosti s touto metodou. Klíčová slova Badatelsky orientovaná výuka, Klíčové kompetence, Chemie, Rozhovor, RVP G, Výuka, Vzdělávání
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the Inquiry-Based Science Education. In the theoretical part, the characteristics and general principles of the Inquiry-Based Science Education are summarized from the available sources. Likewise its benefits and pitfalls in the introduction to schools are discussed. The work also points out to the support of The Framework Educational Programme for Secondary General Education for the inclusion of this method into the science education. On the basis of several criteria, the work analyzes previously established chemical inquiry-based tasks that are part of final thesis or some projects supporting the enlightenment of the Inquiry-Based Science Education in the Czech environment. In the practical part, the teachers using this method in science educations are interviewed and their practical experience is compared with the available information from the literature on Inquiry-Based Science Education. Finally, author of this thesis verifies the inquiry-based task in practice and presents her experience with this method. Key words Inquiry-Based Science Education, Key Competencies, Chemistry, Interview, FEB SGE, Education, Teaching, Learning
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Völklová 1.98 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Völklová 394 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Völklová 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Völklová 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Milada Teplá, Ph.D. 236 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. 154 kB