velikost textu

Mapování zátěže u pracovníků v sociálních službách v domovech pro seniory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mapování zátěže u pracovníků v sociálních službách v domovech pro seniory
Název v angličtině:
Mapping of the workload of social service workers in homes for the elderly
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Holasová
Vedoucí:
Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Id práce:
193451
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Formální pečovatel, zátěž pečovatele, pracovník v sociálních službách, domov pro seniory, nástroje měřící zátěž
Klíčová slova v angličtině:
Formal caregiver, paid caregiver, burden, measurement of caregiver burden, workload of formal caregiver, home for the elderly, retirement home, nursing home
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na mapování zátěže pracovníků v sociálních službách (neboli formálních pečovatelů), zvláště na zmapování klíčových kategorií ovlivňujících výši zátěže. Cílem diplomové práce je definovat kategorie/oblasti zátěže u pracovníků v sociálních službách pracujících v domovech pro seniory na standardních odděleních a na odděleních se zvláštním režimem, kde jsou specificky umístěni uživatelé s diagnózou demence. Sekundárním cílem je i zjistit, zda se objevují rozdíly ve vnímání zátěže na odděleních, případně v čem se zátěž na těchto odděleních liší. Na základě závěrů práce pak budou formulována doporučení pro management zařízení. Výzkum proběhne v jednom zařízení domova pro seniory, který je tvořen standardním oddělením a oddělením se zvláštním režimem. Respondenty budou pracovníci v sociálních službách z obou oddělení v domově. Klíčová slova Formální pečovatel, zátěž pečovatele, pracovník v sociálních službách, domov pro seniory, nástroje měřící zátěž
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on mapping out work burden of formal caregivers in social services, above all on cathegories influencing a level of the burden. Its aim is to describe cathegories/areas of work burden of caregivers in retirement homes at standard wards and at wards with a special measures regime, where they take care of clients suffering from dementia. A sub-aim is to find out whether there are differences in perception of the work burden at the two types of wards and differences between work burden at these wards. Based on the conclusion of this thesis, recommendations for the management of retirement homes will be formulated. The research will be conducted in a retirement home which has both types of wards – the standard one and the one with speacial measures regime. Its respondents will be the formal caregivers of these wards. Key words Formal caregiver, paid caregiver, burden, measurement of caregiver burden, workload of formal caregiver, home for the elderly, retirement home, nursing home
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Holasová 1015 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lenka Holasová 262 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Holasová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Holasová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D. 300 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D. 287 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB