velikost textu

Školský systém v období Protektorátu Čechy a Morava

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Školský systém v období Protektorátu Čechy a Morava
Název v angličtině:
School system in the Protectorate of Bohemia and Moravia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Frühbauer
Vedoucí:
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Id práce:
193439
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Protektorát Čechy a Morava|vzdělání|školský systém|vzdělávací systém|1939|1945|nacismus|Kuratorium pro výchovu mládeže|Emanuel Moravec|škola
Klíčová slova v angličtině:
Protectorate of Bohemia and Moravia|education|school system|education system|1939|1945|nazism|Board of Trustees for the Education of Youth|Emanuel Moravec|school
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o systému školství v letech 1939-1945 na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava, popisuje, jak se od ustanovení Protektorátu do konce Druhé světové války postupně měnil systém vzdělávání a škol. Její zaměření se týká především škol obecných, měšťanských, učňovských, odborných a gymnázií. Spojuje i jednotlivé historické mezníky se změnami ve vzdělávacím systému, jak byl ovlivněn působením propagandy a Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě v čele s Emanuelem Moravcem. Zaměřuje se především na oficiální státní školství. Čerpá z literatury i vzpomínek pamětníků. Účelem je shrnutí všech důležitých informací o fungování škol v tehdejší době.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis is about the system of education in the years 1939-1945 in the territory of the former Protectorate of Bohemia and Moravia, it describes how the system of education and schools gradually changed from the beginning of Protectorate until the end of the Second World War. It is focused mainly on general, bourgeois, apprentice, vocational and grammar schools. It combines historical milestones with changes in the education system, as they were influenced by the propaganda and Board of Trustees for the Education of Youth in Bohemia and Moravia, led by Emanuel Moravec. It focuses primarily on official state education. It is sourced from the literature and memories of the witnesses. The purpose is to summarize all the important information about the functioning of schools at the time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Frühbauer 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Frühbauer 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Frühbauer 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Koťa 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 273 kB