velikost textu

Prevence šikany na 1. stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prevence šikany na 1. stupni ZŠ
Název v angličtině:
Bullying prevention in primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Olga Lišková
Vedoucí:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petra Koukalová
Id práce:
193433
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Šikana, agrese, prevence, projevy šikany, příčiny šikany, stádia šikany, charakteristika účastníků, diagnostika šikany, preventivní programy, primární škola
Klíčová slova v angličtině:
Bullying, aggression, prevention, bullying effects, causes of bullying, bullying stages, characteristics of participants, bullying diagnosed, preventive programmes, primary school
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje prevenci šikany se zaměřením na žáky prvního stupně základní školy a charakter práce je teoreticko-výzkumný. Teoretická část poskytuje hlubší pohled na problematiku šikany, objasňuje vztahy mezi jednotlivými aktéry a specifikuje projevy se zaměřením na druhy agrese u žáků. Dále poskytuje poznatky z vývojové psychologie dětí prvního stupně. Prevence šikany je rozdělena na část, kterou může realizovat pedagog na úrovni své třídy, a dále pak na úrovni školního vzdělávacího programu. V závěru teoretické části jsou popsány preventivní programy nabízené pro žáky prvního stupně a organizace, které poskytují primární prevenci šikany na školách. Praktická část zahrnuje výzkum realizovaný pomocí „Spirály profesního rozvoje“ podle Korthagena. V rámci výzkumu byl realizován preventivní program „Kočičí zahrada“ ve druhých ročnících základní školy. Po realizaci proběhla podrobná reflexe, ve které byly posouzeny základní aspekty a navrženy alternativní možnosti pojetí programu. Na základě vyhodnocení vznikl nový program proti šikaně, který byl testován u stejně starých žáků na stejné škole. Při výzkumu byly použity metody pozorování, interview s třídními učitelkami i žáky a analýza produktů. Cílem výzkumu bylo vyhodnocení efektivity programu z pohledu vývojově přiměřených aktivit a forem práce. Byly formulovány znaky kvalitního preventivního programu a stanovena doporučení pro jeho tvorbu a realizaci. KLÍČOVÁ SLOVA Šikana, agrese, prevence, projev šikany, příčiny šikany, stádia šikany, charakteristika účastníků, diagnostika šikany, preventivní programy, primární škola
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The master’s thesis is devoted to bullying prevention with a focus on primary school pupils. It has both theoretical and empirical character. The theoretical part provides a deeper insight into the issue of bullying clarifies relationships among its actors and the displays of bullying while focusing on types of pupils‘aggression. It further provides knowledge of developmental psychology. The bullying prevention part is divided into a sub-part, which teachers can use at class level, and a sub-part, which schools implement at the level of school education programme. At the end the preventive programmes for primary school pupils and organizations which provide primary prevention are described. The empirical part comprises a research conducted using Korthagen's "Spiral of Professional Development". A "Cats‘Garden" preventive programme was implemented in the second grade classes of a primary school. After the implementation, a detailed reflection was carried out, in which the basic aspects were evaluated and the alternative options were suggested. Based on the evaluation, a new anti-bullying programme was developed and tested on the pupils. The research used observation methods, interviews and product analysis. The aim of the research was to evaluate the effectiveness of the programme considering developmentally appropriate activities and forms of work. Characteristics of a quality preventive programme were formulated and recommendations for its creation were established. KEYWORDS Bullying, aggression, prevention, bullying effects, causes of bullying, bullying stages, characteristics of participants, bullying diagnosed, preventive programmes, primary school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Olga Lišková 3.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Olga Lišková 1.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Olga Lišková 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Olga Lišková 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 487 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Koukalová 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 153 kB