velikost textu

Význam komunity v komunitních zahradách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam komunity v komunitních zahradách
Název v angličtině:
The importance of community in community gardens
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Matějková
Vedoucí:
Mgr. Bc. Eliška Hudcová
Oponent:
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Id práce:
193419
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Studia občanského sektoru (SOS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunita, komunitní zahrada, neziskové organizace, organizace občanské společnosti, sdružování
Klíčová slova v angličtině:
community, community garden, non-profit organizations, civil society organizations, association
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá konceptem komunitních zahrad, kde společná činnost lidí, vzájemná pomoc a usilování o společný cíl vytváří určitý model komunity. V diplomové práci chceme objasnit fungování vztahů, na kterých je komunita založena, jak ji vnímají členové a popsat její charakter. Cílem je ukázat, jak organizace občanské společnosti, které zřizují komunitní zahrady, mohou vytvářet prostředí vhodné pro setkávání a sdružování lidí v komunitách a umožňují jim zde uspokojit potřeby, které ve své lokalitě postrádají. Klíčová slova komunita, komunitní zahrada, neziskové organizace, organizace občanské společnosti, sdružování
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with the concept of community gardens, where the common activity of people, mutual help and pursuit of a common goal creates a certain community model. In this thesis we want to clarify the functioning of the relationships on which the community is based, how members perceive it and describe its character. The aim is to show how civil society organizations that set up community gardens can create an environment for meeting and associating people in communities and enabling them to meet the needs they lack in their location. Key words community, community garden, non-profit organizations, civil society organizations, association
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Matějková 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Matějková 339 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Matějková 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Eliška Hudcová 1.04 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 246 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 152 kB