velikost textu

Regulace spotřebitelského úvěru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regulace spotřebitelského úvěru
Název v angličtině:
Regulation of consumer credit
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Miroslav Janeček
Vedoucí:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Id práce:
193407
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spotřebitelský úvěr, hypotéka, leasing, ochrana spotřebitele.
Klíčová slova v angličtině:
Consumer credit, mortgage, leasing, consumer protection.
Abstrakt:
Regulace spotřebitelského úvěru Abstrakt Spotřebitelský úvěr je právní institut a ekonomický nástroj umožňující spotřebiteli uhradit finančními prostředky, kterými v dané chvíli nedisponuje, nákup zboží nebo služeb. Jeho význam v konzumní společnosti je značný, tudíž je třeba jeho poskytování a distribuci regulovat. Současný zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., vymezuje v ustanovení § 2 spotřebitelský úvěr jako odloženou platbu, peněžitou zápůjčku, úvěr nebo obdobnou finanční službu poskytovanou nebo zprostředkovanou spotřebiteli. Předmětem této rigorózní práce je analýza současné regulace úvěrů pro spotřebitele v návaznosti na přijetí nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení. Zákonodárce se rozhodl sjednotit úpravu spotřebitelských úvěrů do jednoho právního předpisu, takže nový zákon provádí i Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru. Nový zákon tak představuje komplexní úpravu zahrnující regulaci poskytování i zprostředkování spotřebitelského úvěru a práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení i spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení. Práce využívá metody deskripce, analýzy, komparace a metodu historickou. Tato práce nahlíží na spotřebitelský úvěr z hlediska finančněprávního a soukromoprávní aspekty tohoto fenoménu rozebírá spíše okrajově. Práce je strukturována do 6 kapitol. První kapitola se zabývá vymezením pojmu spotřebitelského úvěru z teoretického hlediska a ekonomickým a historickým kontextem tohoto institutu. Druhá kapitola je věnována mezinárodní a především unijní právní úpravě. Klíčová analýza současné české právní úpravy je obsažena v kapitole třetí. Následují 2 kratší kapitoly zaměřené na instituce a orgány dohledu a systematickou komparaci české a slovenské regulace spotřebitelského úvěru a poslední kapitola je věnovaná regulaci spotřebitelského úvěru de lege ferenda. Klíčová slova Spotřebitelský úvěr, hypotéka, leasing, ochrana spotřebitele.
Abstract v angličtině:
Regulation of consumer credit Abstract (English) Consumer credit is a legal institute and an economic instrument that allows consumer to pay funds that he does not currently have, when purchasing goods or services. Its importance is significant in the consumer society, so its provision and distribution must be regulated. Paragraph 2 of the current Consumer Credit Act No. 257/2016 Coll. defines consumer credit as a deferred payment, a cash loan, credit or similar financial service provided or intermediated to the consumer. The subject of this rigorous work is the analysis of the current regulation of consumer credit in relation to the adoption of the new Act No. 257/2016 Coll., On Consumer Credit, which implements the Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property. The legislator decided to consolidate the regulation of consumer credit into one rule, so the new act also implements the Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers. The new act thus represents a complex regulation covering both the provision and intermediation of consumer credit and the rights and obligations arising from mortgage credit agreement and consumer credit agreement. The methods of description, analysis, comparison and historical method were used. This thesis looks at consumer credit from financial law point of view and civil law aspects of this phenomenon are elaborated rather marginally. The thesis is structured into 6 chapters. The first chapter deals with the definition of the consumer credit from the theoretical point of view and examines economic and historical context of this institute. The second chapter is dedicated to analysis of international and primarily EU regulations. The key analysis of current Czech legislation is contained in chapter three. The following 2 shorter chapters focus on institutions and supervisors and a systematic comparison of Czech and Slovak consumer credit regulation and the last chapter is dedicated to consumer credit regulation de lege ferenda. Key words Consumer credit, mortgage, leasing, consumer protection.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Miroslav Janeček 960 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Miroslav Janeček 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Miroslav Janeček 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 523 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB