velikost textu

Směnečný indosament a další navazující instituty směnečného práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Směnečný indosament a další navazující instituty směnečného práva
Název v angličtině:
Endorsement and other related institutes of the law of negotiable instruments
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marcela Oškrdová
Vedoucí:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
193406
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
indosament, aval, protest, domicil
Klíčová slova v angličtině:
endorsement, aval, protest, domicile,
Abstrakt:
Směnečný indosament a další navazující instituty směnečného práva Rigorózní práce se zabývá čtyřmi specifickými instituty směnečného práva, a sice směnečným indosamentem, směnečným avalem, směnečným protestem a domicilem. Každému z těchto institutů je věnována samostatná část práce označená vždy písmeny A – D, přičemž nejrozsáhlejší je pojednání o směnečném indosamentu. Je tomu tak proto, že indosament se jako jediný z těchto směnečných institutů využívá i při dispozici s jinými cennými papíry, a má tedy určitý přesah mimo směnečné právo, na rozdíl od ostatních institutů, které se užívají prakticky výhradně v souvislosti se směnkami, respektive šeky. Z vlastní praxe je mi známo, že hojně užívaným institutem směnečného práva je i institut směnečného avalu, tedy i tomuto je s ohledem na jeho frekventovanost věnována značná část práce zaměřená především na praktické problémy spojené s postavením avalisty, ale i na další aspekty tohoto institutu. Přestože směnečný protest, respektive jeho užití je dle mého názoru na ústupu, zařadila jsem ho s ohledem na jeho výjimečné atributy mezi popisované instituty. V poslední části jsem se pak pokusila o shrnutí problematiky domicilování směnky. Domicil jakožto nepovinná doložka směnečné listiny, může se jevit svým významem nedostatečný v porovnání s instituty směnečného práva popsanými v částech A – C rigorózní práce. Každá ze čtyř částí práce je pak strukturována do kapitol a podkapitol, aby byl text pro čtenáře přehlednější. V úvodu je v každé z částí věnována část teorii směnečného práva týkající se toho kterého institutu ovšem současně je rozebírána zejména soudobá judikatura, tedy je akcentována i praktická stránka věci. Podstata soudních rozhodnutí je vždy uvedena a zpravidla okomentována, aby byla zjevná souvislost s konkrétním ustanovením hmotného práva. V Části C, která se zabývá směnečným protestem, jsem využila průzkum, který jsem provedla v roce 2013 a který jsem použila ve své diplomové práci zabývající se rovněž směnečným protestem. V rámci tohoto průzkumu jsem na 14 obecních úřadu zaslala žádost o protestaci směnky. Odpovědi jednotlivých obecních úřadů jsem následně vyhodnotila. Tyto odpovědi jsou přílohou mé rigorózní práce. Cílem rigorózní práce bylo podat ucelený výklad o jednotlivých institutech směnečného práva s uvedením relevantní judikatury tak, aby byly zkoumání podrobeny i drobné detaily a skrytá úskalí jednotlivých specifických institutů směnečného práva.
Abstract v angličtině:
Endorsement and other related institutes of the law of negotiable instruments The rigorous thesis is dealing with the specific institutes of the negotiable instruments – endorsement, aval, protest and domicile. The thesis is divided into four parts marked with letter A – D. As the most important institute of the law of negotiable instruments, endorsement is described in Part A. The content and purpose of endorsement is concidered there as well as its different forms, types and effects. Part B of the thesis is focused on the problem of aval. At first, there are theoretical and legal principles of aval described with the reference to court decisions when suitable. At the beginning of part B there is a summary of the general securing institutes of civil law. Then, the specific securing institutes of the law of negotiable instruments are discussed. These two are included in the first chapter. The second chapter of the part B is dealing with the principles of accesority and subsidiarity of aval and possible subjects of aval. Afterwards, the requirements of form and content of aval are described. In the Part C the issue of protest is explained. In the first chapter the legal grounds of protest are disscused while the subjects of the process of protest are highlighted. After that the whole text oft he next chapter is considering the specific types of protest. In the third chapter the issue of the clause „without protest“ and clauses with the similar effect are analyzed. Finally, the protest at the municipal office and and the research in this field is presented in the fourth chapter. Part D is examining the issue of domicile. The first chapter is consisting of three sections. Each section is focusing on the specific issue: function, subjects and forms of domicil. In the second chapter the difference between the place of payment and domicile is recognized. The cases of the use of institutes are more elaborated in the Part B and Part D for the better explanation of the issue of the law of negotiable instruments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marcela Oškrdová 4.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marcela Oškrdová 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marcela Oškrdová 163 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 292 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB