velikost textu

Kvalita života osob s roztroušenou sklerózou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života osob s roztroušenou sklerózou
Název v angličtině:
The quality of life of persons with sclerosis multiplex
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Fügnerová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponent:
Bc. Martina Oborníková
Id práce:
193405
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kvalita života, roztroušená skleróza, dopady onemocnění na každodenní život
Klíčová slova v angličtině:
Quality of life, sclerosis multiplex, the inpact of the disease on everyday life
Abstrakt:
ANOTACE Anotace Autor: Michaela Fügnerová Instituce: Ústav Sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života osob s roztroušenou sklerózou Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 132 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2018 Klíčová slova: roztroušená skleróza, kvalita života, imobilita, sociální zařízení, Domov svatého Josefa, život s onemocněním, dopady onemocnění na každodenní život Bakalářská práce se zabývá kvalitou života osob s roztroušenou sklerózou, řešící problematiku každodenního života z hlediska subjektivního prožívání nemocných s tímto onemocněním. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část popisuje historii, patofyziologii, výskyt, průběh, diagnostiku a léčbu nemoci. Dalším titulem je ošetřovatelské hledisko poukazující na péči o pacienty a možnosti sociálních institucí. Nesmí být opomíjena kvalita života, která je popsána také v první části této práce a je hlavním tématem. Empirická část byla vedena smíšeným výzkumem. Kdy bylo využito pro kvalitativní metodu polostrukturovaného rozhovoru a pro kvantitativní metodu dotazník PTGI, který poukazuje na posttraumatický rozvoj u nemocných. Výzkum byl prováděn na pracovišti Domova svatého Josefa v Žirči. Výsledkem celé práce jsou velké individuální rozdíly v prožívání života.
Abstract v angličtině:
Abstract Author: Michaela Fügnerová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Supervisor: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Title: The quality of life of persons with sclerosis multiplex Number of pages: 132 Number of attachments: 7 Year of defense: 2018 Keywords: multiple sclerosis, quality of life, immobility, social institute, Domov svatého Josefa, life with disease, the impact of the disease on everyday life The bachelor thesis deals with the quality of life of persons with multiple sclerosis, solving the problems of everyday life in terms of subjective experience of patients with this disease. The thesis is divided into the theoretical and empirical part. The theoretical part describes the history, pathophysiology, occurrence, course, diagnosis and treatment of the disease. Another title is the nursing aspect pointing to patient care and the possibilities of social institutions. The quality of life, which is also described in the first part of this thesis, is not neglected and is the main topic. The empirical part was led by mixed research. When was used for qualitative method of semi-structured interview and for quantitative method PTGI questionnaire, which points to posttraumatic development in patients. The research was carried out at the workplace of Domov sv. Josefa v Žirči. The result of the whole work is big individual differences in the experience of life.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Fügnerová 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Fügnerová 218 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Fügnerová 214 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 549 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Martina Oborníková 377 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 152 kB