velikost textu

Medzinárodné civilné právo procesné v Ruskej federácii - vybrané otázky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Medzinárodné civilné právo procesné v Ruskej federácii - vybrané otázky
Název v češtině:
Mezinárodní civilní procesní právo v Ruské federaci - vybrané otázky
Název v angličtině:
International Civil Procedure in the Russian Federation - Selected Issues
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Dominik Králik
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Id práce:
193404
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 12. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
medzinárodné právo súkromné,medzinárodné civilné právo procesné,ruské právo
Klíčová slova v angličtině:
private international law, international civil procedure, Russian law
Abstrakt:
Resumé Predmetom tejto práce je medzinárodné civilné právo procesné tak, v akej podobe platí v súčasnosti na území Ruskej federácie. Práca opisuje a taktiež analyzuje právnu úpravu obsiahnutú v ruských civilných procesných kódexoch ako aj v súvisiacich zákonoch, poukazuje na hlavné interpretačné problémy a snaží hľadať výklad, ktorý má do budúcna najvyššie šance sa presadiť vzhľadom na svoj argumentačný podklad. V práci vychádzame z doterajších poznatkov o stave tohto oboru, vrátane judikatúry a záverov právnej doktríny. Prvá kapitola predstavuje prvotnú reakciu na túto úlohu a prináša pojednanie všeobecne o medzinárodnom práve súkromnom v Ruskej federácii s následným zameraním na medzinárodné civilné právo procesné ako nedielnu časť ruského medzinárodného práva súkromného. Podarilo sa nám pritom priniesť definíciu tohto odvetvia medzinárodného práva súkromného, ktorá zodpovedá ruským reáliám a taktiež doktrinálnym záverom ruskej odbornej literatúry. Druhá kapitola pojednáva o ruskej obdobe nášho § 8 ods. 1 zákona o medzinárodnom práve súkromnom, ktorý stanoví, že české súdy postupujú v konaní podľa českých procesných predpisov s tým a jeho teoretického pozadia. V ruskej právnej doktríne sa totižto táto zásada uplatňuje rovnako ako u nás v Českej republike, je však odôvodnená postulátom suverenity štátu a nie zásadou lex fori. Tretia kapitola sa venuje otázke právomoci ruských súdov pri rozhodovaní prípadov so zahraničným prvkom. Dôraz je kladený na problematiku uplatnenia princípu autonómie vôle strán a arbitrážna a derogačných doložiek. Štvrtá kapitola pojednáva o postavení cudzincov a zahraničných osôb v konaní pred ruskými súdmi. Piata kapitola rozoberá otázky uznania a výkonu cudzích súdnych rozhodnutí. Šiesta kapitola nesie názov právna pomoc v styku s cudzinou. Okrem inštitútu dožiadania a právnej úpravy vyššieho overovania listín je značná časť kapitoly venovaná medzinárodnej zmluve o právnej pomoci uzatvorenej medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík. Posledná, siedma kapitola sa venuje otázkam rozhodcovského konania a uznania a výkonu cudzích rozhodcovských nálezov na území Ruskej federácie.
Abstract v angličtině:
English Abstract The object of this thesis is the international civil procedure law as it is currently regulated on the territory of the Russian Federation. The thesis describes and analyzes the legal regulations contained in the Russian Civil Procedure Codes as well as in the related laws, points to the main interpretative problems and seeks to find the most probable interpretation in the future due to its argumentation. The first chapter presents an initial response to this purpose and brings the general negotiation of international private law in the Russian Federation, with subsequent focus on international civil procedure law as an integral part of Russian private international law. We have succeeded and brought the definition of this part of private international law, which reflects the Russian realities and to the doctrinal conclusion of the Russian doctrine. The second chapter deals with the Russian analogical approach to Czech Section 8 of the Act on Private International Law, which stipulates that the Czech courts proceed in proceedings under Czech procedural rules with this and its theoretical background. In Russian legal doctrine, this principle applies as in the Czech Republic, but is justified by the postulate of state sovereignty and not by the lex fori principle. The third chapter deals with the question of the jurisdiction of the Russian courts in the process of deciding cases with a foreign element. Emphasis is placed on the issue of the application of the principle of parties’ autonomy and of the arbitrary and derogatory clauses. The fourth chapter deals with the status of foreigners in proceedings before the Russian courts. The fifth chapter discusses the issues of recognition and enforcement of foreign judgments. The sixth chapter is concentrated on the issue of legal assistance. A significant part of this chapter is devoted to the international treaty concluded between the Czechoslovak Socialist Republic and the Union of Soviet Socialist Republics. The last, seventh chapter deals with issues of international arbitration and questions of recognition and enforcement of foreign arbitration decisions on the territory of the Russian Federation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dominik Králik 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dominik Králik 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dominik Králik 196 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 811 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 197 kB