velikost textu

Regulární zdroje prostoročasů se singularitami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regulární zdroje prostoročasů se singularitami
Název v angličtině:
Regular sources of spacetimes with singularities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Matúš Papajčík
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Martin Žofka, Ph.D.
Id práce:
193386
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obecná relativita, Einsteinovy rovnice, Černá díra, Energetické podmínky
Klíčová slova v angličtině:
General relativity, Einstein equations, Black hole, Energy conditions
Abstrakt:
Abstrakt Od formulace Einsteinových rovnic obecné relativity se k jejich řešení použí- valy analytické metody. Jejich složitý charakter a nelinearita znamenala velkou náročnost takovýchto postupů. Teprve nedávno se přidal obor numerické relati- vity, který přinesl další možnosti výzkumu vlastností Einsteinových rovnic. V této práci jsme nejprve metodu napojování ilustrovali na problému regulari- zace singulárního newtonovského potenciálu. Dále jsme metodu použili v obecné teorii relativity, kde jsme pro stejný případ sféricky symetrického gravitačního pole našli odpovídajíc zdroj a rozoložení hustoty tlaků v něm. Zdroje tohoto zná- mého Schwarzschildova řešení jsme dále zkoumali ve Weylových souřadnicích a porovnali se zdroji metriky Curzonovy nalezenými v práci Bonnora.
Abstract v angličtině:
Abstract Since the formulation of Einstein’s equations of general relativity, analytical methods were aplied to find their solutions. The complexity and the nonlinear character of the equations meant big difficulty of searching for solutions. Only recently the field of numerical relativity has been developed, which offered a much wider means of research of the properties o these equations. In this thesis we firstly solved the problem of regularization of newtonian sin- gular potential by the method of binding potentials. Next we aplied the methods in general theory of relativity, where we found a suitable source and its pressu- res of the same spherically symmetrical problem. Further we investigated this known Schwarzschild solution in Weyl coordinates for better understanding and comparison of Bonnor’s results.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Matúš Papajčík 8.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Matúš Papajčík 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Matúš Papajčík 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. 295 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Žofka, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. 152 kB