velikost textu

Trenér sprinterů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trenér sprinterů
Název v angličtině:
Coach of Sprinters
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Hana Ptáčníková
Vedoucí:
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Oponent:
PhDr. Aleš Kaplan, PhD.
Id práce:
193373
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Atletika (51-600100)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
atletika, trenér, sprinty, anketa
Klíčová slova v angličtině:
Athletics, coaches, sprints, questionnaire
Abstrakt:
Abstrakt Název: Trenér sprinterů Cíle: Cílem diplomové práce bylo posoudit, zda se shodují názory atletických trenérů sprintu, s tím, co uvádí odborná literatura k problematice sprinterského tréninku obecně a sprinterského tréninku pro kategorii dorostenců. Dále se pokusit předložit modelové charakteristiky mladého trenéra sprinterů. Metody: Bylo osloveno 85 atletických trenérů, kteří trénují alespoň jednoho sprintera a mají minimálně kvalifikaci 3. trenérské třídy. Odpovědi jsem získala od 41 z nich. Při zjišťování názorů byla použita výzkumná metoda anketa. Anketa byla sestavena na základě předchozí prostudované literatury. Pro sběr dat bylo využito internetového serveru vypln.to. Trenéři byli osloveni za pomoci emailu a facebooku. Analyzovaná data byla vyhodnocena slovně, v tabulkách a grafech. Výsledky: Všichni trenéři se shodli, že oboustranná komunikace je důležitá nejen o tréninku, ale i např. škole, osobních problémech a rodině. Na podstatě plánování tréninku se shodlo 88 % trenérů a na důležitosti vyhodnocování tréninku se shodlo 98 % trenérů. Právě 53 % jich uvedlo, že při plánování spolupracuje se svěřencem a při vyhodnocování jich pouze 51 % používá speciální testy pro zjištění stavu trénovanosti sprintera. Více než polovina trenérů zaškrtlo možnost řízení rozcvičení a regenerace atleta v tréninku. Všichni až na jednoho trenéra se shodli v tom, že trénink sprintu má být rozmanitý i přesto se u 95 % trenérů stalo, že se jim svěřenec zranil. Na tréninkovém modelu pro sprintera dorostence se shodl následující počet trenérů – plánovat RTC (73 %), zařazovat zimní přechodné období (95 %), soustředění zařadit 3x do roka (56 %), trénovat 4 – 5x týdně (76 %) jednou denně (95 %). Klíčová slova: atletika, trénink, dorostenci, anketa
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Coach of sprinters Objectives: The aim of the thesis was to assess whether the opinions of the athletic sprint trainers are consistent with what the literature refers to sprint`s training in general and sprint`s training for the U17 category. Next, try to present the model characteristics of a young coach of sprinters. Methods: Eighty five athletic trainers were approached who train at least one sprinter and have at least the 3rd coaching class qualification. I received answers from 41 of them. The survey method was used to determine opinions. The survey was based on previous studied literature. Internet server vypln.to was used for data collection. Coaches were approached by email and facebook. The analyzed data were evaluated verbally, in tables and graphs. Results: All coaches agreed that two-way communication is important not only about training, but also for example about school, family ect. Eighty eight percent of coaches confirmed with the basics of training planning and 98 % of coaches agreed on the importance of training evaluation. However, 53 % of them said that they cooperate with the mentee in planning and only 51 % use special tests to determine the sprinter's training status. More than half of the trainers checked the possibility of organizing the warm-up and regeneration of the athlete. Almost all coaches agreed that sprint training should be varied. Injury of their manitee reported 95 % of trainers. On the training model for the U17 sprinter agreed the following number of coaches – to plan the RTC (73 %), to include the winter transition period (95 %), to include training camps three times a year (56 %) and to train 4 – 5 times per week (76 %) once a day (95 %). Keywords: track and field, training, U17 category, survey
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Ptáčníková 2.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Ptáčníková 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Ptáčníková 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Aleš Kaplan, PhD. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. 152 kB