velikost textu

Kvalita života dětí s Crohnovou chorobou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života dětí s Crohnovou chorobou
Název v angličtině:
The quality of life of children with Crohn's disease
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vendula Vaňková
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponent:
Mgr. Dana Vaňková
Id práce:
193369
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Crohnova choroba, děti a dospívající, idiopatické střevní záněty, kvalita života, smíšený přístup
Klíčová slova v angličtině:
Crohn’s disease, children and adolescents, inflammatory bowel diseases, quality of life, mixed approach
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Vendula Vaňková Instituce: Ústav Sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života dětí s Crohnovou chorobou Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 120 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2018 Klíčová slova: Crohnova choroba, děti a dospívající, idiopatické střevní záněty, kvalita života, smíšený přístup Tato bakalářská práce zkoumá kvalitu života dospívajících s Crohnovou chorobou. Teoretická část pojednává o Crohnově chorobě – výskytu onemocnění u dospělých i dětí a dospívajících, etiologii, projevech, komplikacích, diagnostice a léčbe. Další kapitola je zaměřená na specifika Crohnovy choroby v dětském věku. Pojem kvalita života je vysvětlen v další kapitole spolu s popisem dosavadních výzkumů této problematiky. Stěžejní pro práci je kvalitativně-kvantitativní výzkumné šetření u dospívajících s Crohnovou chorobou. Zkoumaný soubor tvořilo pět dospívajících ve věku 14 – 17 let (3 dívky a 2 chlapci). Dospívající odpovídali jednak na otázky položené v polostrukturovaném rozhovoru, poté vyplnili dotazník PedsQL, který hodnotí kvalitu života dětí. Práce ověřuje kvalitu života dospívajících s Crohnovou chorobou a ve svém závěru poukazuje na to, že dospívající vnímají svou nemoc individuálně a že dospívající s Crohnovou chorobou mají sníženou kvalitu života.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION Author: Vendula Vaňková Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: The quality of life of children with Crohn’s disease Supervisor: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Number of pages: 120 Number of attachments: 8 Year of defense: 2018 Keywords: Crohn’s disease, children and adolescents, inflammatory bowel diseases, quality of life, mixed approach This bachelor thesis explores the quality of life of adolescents with Crohn’s disease. The theoretical part deals with Crohn’s disease - the incidence of diseases in adults and children and adolescents, etiology, symptoms, complications, diagnosis and treatment. The next chapter focuses on the specificities of Crohn's disease in childhood. The notion of quality of life is explained in the next chapter together with a description of previous research on this issue. Qualitative and quantitative research in adolescents with Crohn’s disease is key to work. The tested set was established from five adolescents aged 14 – 17 (3 girls and 2 boys). The adolescents answered the questions in the semi-structured interview, then completed the PedsQL questionnaire, which evaluates children’s quality of life. The thesis verifies the quality of life of adolescents with Crohn’s disease and it confirms that the adolescents perceive their disease individually and that the adolescents with Crohn’s disease have a reduced quality of life.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vendula Vaňková 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vendula Vaňková 138 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vendula Vaňková 136 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 548 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dana Vaňková 240 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 152 kB