velikost textu

Woman’s Revolt: Revolt in Women’s American Prose of the End of the 19th Century

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Woman’s Revolt: Revolt in Women’s American Prose of the End of the 19th Century
Název v češtině:
Vzpoura ženy: Vzpoura v ženské Americké próze konce 19. století
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Václav Kyllar
Vedoucí:
Erik Roraback, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Id práce:
193367
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika — Politologie (AAA PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Revolta|Patriarchát|Identita|Kate Chopin|Edith Wharton|Ženská Americká próza
Klíčová slova v angličtině:
Revolt|Patriachy|Identity|Kate Chopin|Edith Wharton|Women's American Prose
Abstrakt:
Abstrakt Ve své bakalářské práci se pokusím prozkoumat téma revolty v ženami psané americké próze pozdního 19. a raného 20. století. Byla mi k tomu inspirací řada přednášek o americké literatuře, zejména těch pojednávajících o díle Kate Chopin a Edith Wharton, které mi poskytnula Karlova Univerzita. Bez pochyb nejznámější díla těchto autorek—najmě Probuzení a Dům radovánek— pojednávají o revoltě žen proti patriarchálním strukturám, které proti nim stojí. Jejich revolty jsou úspěšné jen do jisté míry a obě končí smrtí hlavní protagonistky. Taková cena za revoltu proti pravidlům patriarchální společnosti mě přiměla zamyslet se nad několika problémy týkajících se vztahu mezi ženami pozdního 19. a raného 20. století a společností, ve které žily. Nejdříve bych chtěl prozkoumat charakter těchto revolt—kdo se bouřil proti čemu, proč se bouřily a jakým způsobem? Následně bych chtěl zodpovědět otázku, jestli hdinky zmíněných knih ve své revoltě uspějí nebo ne a zdali je to vůbec možné (bereme-li v potaz převládající patriarchální ideologii oné doby). Mým záměrem je poskytnout dostačující odpovědi na tyto otázky. Jádrem mého argumentu a teze je, že pro ženy žijící na přelomu minulého století byla cena za vzpouru proti patriarchálním institucím velmi vysoká a mnohdy nezanechávala místo na smysluplný a příjemný život v dané komunitě. Dále tato vzpoura mohla vést v lepším případě k mnohým neurózám a v případě horším až ke smrti. Pokusím se to dokázat na pozorném čtení dvou již zmíněných knih a prezentovat svá zjištění v souladu s sirší teoretickou diskuzí kolem těchto témat. Můj přístup k práci bude ovlivněn převážně feministickou a psychoanalytickou kritikou a osobnostmi jakými jsou (mimo jiné) Julia Kristeva, Luce Irigaray a Toril Moi, které mé práci poskytují teoretické základy. Další čistě feministické a psychoanalytické texty také poslouží mému úsilí. Doposud jsem přečetl Probuzení a Dům radovánek a podstatné množství akademických esejí, které se těmito texty zabývají, hlavní práce spjaté s psychoanalytickou a feministickou kritikou a také eseje a monografie související s mou tezí. Zdrojů pro mou práci je víc než dost. Jednou ze závažných překážek mého výzkumu může být různorodost zdrojů a jejich široké zaměření. Klíčová slova: • Revolt • Patriarchát • Identita • Kate Chopin • Edith Wharton • Ženská americká próza
Abstract v angličtině:
Abstract In my bachelor’s thesis, I would like to research the subject of woman’s revolt in late 19th-century and early 20th-century American women prose. I have been prompted to do this by a series of inspiring lectures on American literature provided to me by Charles University and especially by those discussing the work of Kate Chopin and Edith Wharton. The arguably most famous works of these authoresses—namely The Awakening and The House of Mirth—deal with a woman’s revolt against the patriarchal structures that are oppressing them. Their revolts succeed only to a varying degree and what is most important, they all end in the death of the main protagonist. Such a price for a revolt against the patriarchal rules made me wonder about a couple of problems involved in the relationship between women of late 19th and early 20th century and their society at large. Firstly, I would like to explore the nature of these revolts—who was rebelling against what, why did they rebel and how? Secondly, I would like to answer the question, if the revolt that the heroines of the previously mentioned books succeeded and if not, if it was even possible to succeed (giving the prevailing patriarchal ideology of that time)? My objective is to provide sufficient answers to these questions. The core of my argument and thesis is that there was a very high price, for women living during the turn of the last century, for revolting against the patriarchal institutions, often leaving them no room for a meaningful and enjoyable life in their community and leading them to various neuroses, in the better case, and to death, in the worse. I will show this on a close reading of the two above mentioned books and present my views in accordance with the broader theoretical discussion of the topics. My approach to the work will be mainly influenced by feminist and psychoanalytical criticism with figures such as Julia Kristeva, Luce Irigaray, and Toril Moi (among others) providing the theoretical background for my work. Other purely feminist and psychoanalytical writing will also serve me in my efforts. So far I have managed to read The Awakening, and The House of Mirth, a large number of peer- reviewed essays discussing these works, the principal works associated with psychoanalytical or feminist thought as well as some feminist essays and books related to my thesis. There is more than enough material available for my work. One of the severe obstacles for my research might be the variety of sources and their topics. Key words: • Revolt • Patriarchy • Identity • KateChopin • EdithWharton • Women’s American Prose
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Václav Kyllar 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Václav Kyllar 243 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Václav Kyllar 235 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Erik Roraback, Ph.D. 473 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Erik Roraback, Ph.D. 152 kB