velikost textu

Vysoce růstové firmy v Česku: geografická a odvětvová specifika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vysoce růstové firmy v Česku: geografická a odvětvová specifika
Název v angličtině:
High-growth firms in Czechia: geographical and sectoral specifics
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Sachl
Vedoucí:
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Miroslav Kostić
Id práce:
193363
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vysoce růstové firmy, firemní gazely, ekonomická geografie, malé a střední podniky
Klíčová slova v angličtině:
High-growth firms, gazelles, economic geography, small and medium-sized enterprises
Abstrakt:
Vysoce růstové firmy v Česku: geografická a odvětvová specifika Abstrakt Práce je zaměřena na vysoce růstové podniky v Česku, které jsou definovány, jako podniky s předem stanoveným meziročním růstem obratu v období mezi lety 2012 až 2015. První část zařazuje vysoce růstové podniky do kontextu vybraných teorií regionálního rozvoje a diskutuje faktory růstu firmy. V další části jsou vysoce růstové podniky analyzovány s důrazem na prostorová, odvětvová a jiná specifika. Práce je doplněna částí, která je zaměřena na odhalení specifických faktorů růstu vybraných firem pomocí kvalitativních metod. Z analýzy vyplynulo, že se vysoce růstové firmy v Česku koncentrují do metropolitních areálů, a celá třetina těchto podniků sídlí v Praze. Vysoce růstové firmy jsou soustředěny do zpracovatelského průmyslu a do sektoru maloobchodu a velkoobchodu. Práce naznačila, že jednotlivé společnosti mohou mít různé faktory růstu a neexistuje jedna strategie pro úspěšný rozvoj podniku. Klíčová slova: Vysoce růstové firmy, firemní gazely, ekonomická geografie, malé a střední podniky
Abstract v angličtině:
High-growth firms in Czechia: geographical and sectoral specifics Abstract This theses focuses on high-growth firms in Czechia, defined as firms with a predetermined year-on-year increase in turnover between years 2012 and 2015. First part is about putting high-growth firms to the context of selected theories of regional development and it also discuss factors of the firm’s growth. Further the high-growth firms are analyzed with an emphasis on spatial, sectoral and other specifics. A part focused on revealing specific factors of business growth uwing qualitative methods is also included. The analysis shows that high- growth firms in Czechia are concentrated to metropolitan areas, and whole one third of them are based in Prague. High growth firms are concentrated to the manufacturing and retail and wholesale sectors. The work has suggested that individual companies may have different growth factors and and there is no one specific strategy for a successful firm growth. Keywords: High-growth firms, gazelles, economic geography, small and medium-sized enterprises
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Sachl 1.75 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Sachl 415 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Sachl 218 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Sachl 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. 559 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslav Kostić 2.01 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. 152 kB