velikost textu

Stanovení zinku v potravinových doplňcích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení zinku v potravinových doplňcích
Název v angličtině:
Determination of zinc in food supplements
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Helena Nedorostová
Vedoucí:
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jan Šíma, Ph.D.
Id práce:
193348
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zinek, potravinové doplňky, atomová absorpční spektrometrie, rozklad vzorku, interference, mez detekce
Klíčová slova v angličtině:
zinc, food supplements, atomic absorption spektrometry, sample decomposition, interference, limit of detection
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení zinku (zinečnatých iontů) v potravinových doplňcích pomocí atomové absorpční spektrometrie. Součástí práce je také porovnání mezí detekce dvou odlišných atomových spektrometrů. Cílem práce bylo zjistit optimální podmínky a vliv interferencí na stanovení zinku, nalézt vhodnou metodu pro převedení vzorku do roztoku, a také porovnat meze detekce u použitých přístrojů. Optimalizovanými parametry byla výška paprsku nad hranou hořáku, průtoková rychlost acetylenu, otočení hořáku, šířka spektrálního intervalu, typ plamene. Převedení pevného vzorku do roztoku bylo provedeno ve vodě za laboratorní i zvýšené teploty, v kyselině dusičné nebo kyselině dusičné s přídavkem peroxidu vodíku, též za zvýšené teploty. Analyzovány byly tyto potravinové doplňky: Centrum od A až po železo, Walmark- vápník, hořčík, zinek, Spektrum 50+, Calibrum 50 plus, Supradyn Energy Complex. Množství zinku v potravinových doplňcích bylo stanoveno na spektrometru GBC 933 AA v kolmém uspořádání. K porovnání meze detekce byly použity přístroje GBC 933 AA s výbojkou s dutou katodou a ContrAA 700 s xenonovou výbojkou. U obou přístrojů byl pro experiment použit plamen obsahující acetylen-vzduch. Pro stanovení zinku byla pomocí standardních roztoků vytvořena kalibrační křivka, z níž byly odečteny výsledné koncentrace analyzovaných vzorků. Ke zjištění mezí detekce přístrojů byla použita sada měření standardního roztoku. Všechny experimentálně získané hodnoty byly statisticky zpracovány a stanovené množství zinku bylo porovnáno s hodnotami deklarovanými od výrobce potravinových doplňků. Na základě zjištěných údajů je možné konstatovat, že vliv vybraných interferentů na stanovení zinku pomocí atomové absorpční spektrometrie je s korekcí pozadí zanedbatelný a za účinný rozklad vzorku lze považovat použití samotné kyseliny dusičné nebo s přídavkem peroxidu vodíku za zvýšení teploty. Z výsledných mezí detekce u spektrometrů GBC 933 AA (0,012 mg/l) a ContrAA 700 (0,023 mg/l) vyplývá, že atomový absorpční spektrometr GBC 933 AA umožňuje detekovat nižší koncentrace než ContrAA 700. Hlavním zjištěním této práce tedy je, že výsledky naší analýzy odpovídají hodnotám deklarovaným od výrobce a atomová absorpční spektrometrie je vhodná metoda pro stanovení zinku v potravinových doplňcích a lze ke stanovení použít oba uvedené přístroje. -1-
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Helena Nedorostová 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Helena Nedorostová 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Šíma, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB