velikost textu

Právo na zdraví a legitimní očekávání z pohledu standardních a nadstandardních zdravotních služeb v systému českého zdravotnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo na zdraví a legitimní očekávání z pohledu standardních a nadstandardních zdravotních služeb v systému českého zdravotnictví
Název v angličtině:
Right to health and legitimate expectations in perspective of the standards and above-standards in Czech health care system
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Vendula Mezeiová
Oponent:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Id práce:
193345
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sociální práva, Krize legitimity, Právo na zdraví, Minimální standard, Právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění, Standardní zdravotní služby, Nadstandardní zdravotní služby
Klíčová slova v angličtině:
Social rights, Legitimation crisis, Right to health, Minimum standard, Right to free health care on the basis of public insurance, Standard health care, Above-standard health care
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Právo na zdraví a legitimní očekávání z pohledu standardních a nadstandardních zdravotních služeb v systému českého zdravotnictví Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou práva na zdraví jako sociálního práva. Pro účely interpretace práva na zdraví je v první kapitole analyzována geneze sociálních práv, jejich specifická charakteristika a úloha ve vztahu k právům občanským a politickým, přičemž v kapitole je posléze diskutována aktuální problematika krize legitimity států spočívající v neschopnosti států závazky a očekávání ze sociálních práv naplňovat. V návaznosti na tento sociologicko-právní kontext je v následující kapitole podrobně rozebírána mezinárodní právní úprava i některé specifické národní úpravy práva na zdraví. S ohledem na to se v další kapitole práce zabývá zejména rozhodovací praxí soudních i kvazisoudních rozhodovacích orgánů v souvislosti s otázkou pojetí práva na zdraví a jeho vztahem k některým občanským a politickým právům. Stejně tak je analyzován proces standardizace práva na zdraví v rámci této rozhodovací praxe. Právo na zdraví je následně zkoumáno i z perspektivy české právní úpravy. Práce se podrobně zabývá obsahem a ochranou ústavně zakotveného práva na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky na základě veřejného zdravotního pojištění za podmínek stanovených zákonem. Podrobně je analyzována definice standardních zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, stejně tak i zakotvení zdravotních služeb nadstandardních, a to v kontextu zákonné a podzákonné právní úpravy, ale i rozhodovací praxe soudů v České republice. Tyto aspekty práva na zdraví v české právní úpravě jsou zkoumány v kontextu krize legitimity a specifik sociálních práv analyzovaných v úvodu práce. Cílem této práce je analyzovat pojetí práva na zdraví v mezinárodní i národní právní úpravě i rozhodovací praxi a zhodnotit, zda proces nalézání standardu a definice nadstandardu ve zdravotních službách má potenciál řešit krizi legitimity sociálních států, a to i České republiky.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis title: Right to health and legitimate expectations in perspective of the standards and above-standards in Czech health care system This diploma thesis deals with the legal regulation of the right to health as a social right. In the first chapter, the genesis of the social rights, their specific characteristics and the social rights’ role in relation to civil and political rights are analysed for the purpose of interpretation of the right to health. The actual problematics of legitimation crisis based on the states’ inability to fulfil the obligations and expectations rising from social rights are later discussed. In relation to the socio-legal context, the international legislation as well as some specific national legislation of the right to health are analysed in detail within subsequent chapter. With this regard, the practice of the courts as well as the practice of the quasi-judicial bodies is considered in the following chapter, especially with respect to the right to health and its relation to some civil and political rights. The standardization process of right to health within this decision-making practice is also examined. Moreover, the right to health is explored in perspective of the Czech legislation. The diploma thesis deals with the content and the protection of the constitutional right to free health care on the basis of public insurance under the conditions provided by law. In addition, the definition of standard health care paid from the public insurance as well as the legislation related to above-standard health care is considered. Such an analysis is performed in context of the laws as well as in context of implementing regulations and the practice of the Czech courts. These aspects of the right to health in the Czech legislation are analysed in context of the legitimation crisis and specific characteristic of social rights as it is ascertained in the first part of the thesis. The aim of the diploma thesis is to analyse the approach to right to health within the international and nation legislation as well as within the decision-making practice and to consider whether the process of defining the standard and above-standard of the health care has the potential to solve the legitimation crisis of the states, including the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vendula Mezeiová 2.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vendula Mezeiová 302 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vendula Mezeiová 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 436 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 346 kB