velikost textu

Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví
Název v angličtině:
Criminal Liability in Medical Law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Barbora Musilová
Vedoucí:
JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
Id práce:
193337
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestněprávní odpovědnost, Zdravotnické právo, P osoba
Klíčová slova v angličtině:
Criminal liability, Medical law, Legal entity
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá trestněprávní odpovědnosti ve zdravotnictví, konkrétněji se pak zaměřuje na trestněprávní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb jakožto právnických osob a srovnání s právní úpravou této problematiky v Ruské federaci. Vlastní práce je rozdělena do tří kapitol, které jsou následně děleny na další podkapitoly. V první kapitole pojednává o trestněprávní odpovědnosti ve zdravotnictví obecně, zkoumá podmínky jejího vzniku, trestné činy, okolnosti vylučující protiprávnost a vymezuje trestněprávní odpovědnost vůči ostatním druhům odpovědnosti, se kterými se lze ve zdravotnictví setkat. Srovnává také úpravu trestního práva a zdravotnictví v Ruské federaci s právní úpravou České republiky. Druhá kapitola se zaměřuje na poskytovatele zdravotních služeb jakožto potenciální subjekt trestní odpovědnosti a zdravotní péči, kterou lze dle platných právních předpisů na území České republiky poskytovat. Opět nechybí srovnání s úpravou poskytování zdravotní péče v Ruské federaci. Třetí kapitola obsahuje nejen zhodnocení relativně nového institutu trestní odpovědnosti právnických osob a jeho vymezení vůči ruské úpravě, ale i dopad novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob z roku 2016 na původní přijatou úpravu. Zabývá se možnými důsledky, které tato novela může mít na poskytovatele zdravotních služeb jakožto právnickou osobu, a trestnými činy, které by bylo možné takové osobě přičíst. Nechybí ani možnosti vyvinění jak v rámci compliance programů, tak jinými způsoby. Zmiňuje i nařízení GDPR, které zanedlouho vstoupí v platnost. Kromě úvah nad případy možné přičitatelnosti trestných činů a následným vyviněním se objevuje i pár poznatků z praxe z rozhovoru se dvěma zdravotnickými pracovníky z různých zdravotních zařízení za účelem zjištění pravděpodobnosti možnosti vzniku takové odpovědnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract Criminal liability in medical law This diploma thesis deals with a criminal liability in medical law, especially with a criminal liability of providers of healthcare, which are not only individuals, but also legal entities. This thesis also compares Czech criminal and medical law with criminal and medical regulations in the Russian Federation. The thesis itself is divided into three chapters, which are subdivided into several sections. In the first chapter the criminal liability in medical law is analysed generally. It concerns general aspects of criminal liability, possible crimes, conditions under with healtcare services may be provided without any criminal sanction and other types of liability in medical law, such as civil, labour, administrative and disciplinary liablities. It introduces into criminal law and medical law in the Russian Federation. The second chapter defines providers of healthcare and shows those providers as possible subjects of criminal liability. It also describes the system of healthcare in the Czech Republic and compares it with the extensive system of healthcare in Russia. The criminal liability of legal entities is presented in chapter three. The Czech legislation from the year 2016 regarding the criminal liability of legal entities is discussed in consideration of providers of healthcare as legal entities. Compliance programmes as a new institute of possibilities how to exculpate oneself is being mentioned, some other opinions on possibilities how to of exculpate oneself and different types of new crimes which legal entities are able to commit are described in this chapter. The chapter also mentions new regulation of the European Union – General Data Protection Regulation, which is becoming effective in May 2018. An interview with two health professionals is taken into account with all these considerations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Musilová 1020 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Musilová 162 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Musilová 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Olga Sovová, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB