velikost textu

Slovosled latinských nominálních frází s adjektivy v komparativu a superlativu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Slovosled latinských nominálních frází s adjektivy v komparativu a superlativu
Název v angličtině:
Word order in Latin noun phrases with comparative and superlative adjectives
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Stehlíková
Vedoucí:
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martina Vaníková
Id práce:
193333
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Francouzská filologie — Latinský jazyk a literatura (FF LJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
latinský jazyk|slovosled|nominální fráze|adjektiva|komparativ|superlativ|pragmatika|sémantika
Klíčová slova v angličtině:
Latin language|word order|noun phrase|adjectives|comparative|superlative|pragmatics|semantics
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se věnuje slovosledu nominálních frází s adjektivy v komparativu a superlativu v klasické latinské próze. Nejdříve jsou ve stručnosti představeny hlavní přístupy k popisu latinského slovosledu. Následně je charakterizována nominální fráze a její jednotlivé konstituenty. Poté se práce zabývá slovosledem nominálních frází, zejména s adjektivy, pomocí pragmatických a sémantických faktorů podle monografií Olgy Spevak. Zmíněny jsou dále i funkce vystupňovaných forem adjektiv. V praktické části je proveden rozbor přívlastkových adjektiv v komparativu a superlativu z Ciceronova díla De officiis „O povinnostech“. Analyzovaná adjektiva jsou rozdělena na tři typy podle umístění vůči řídícímu substantivu a pragmatické samostatnosti. Na základě této analýzy jsou popsána pravidla slovosledu u excerpovaných adjektiv a faktory, které jejich umístění ovlivňují.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor’s thesis deals with the word order of noun phrases with comparative and superlative adjectives in classical Latin prose. Firstly, it summarizes the main approaches to Latin constituent order. Subsequently, the nominal phrase and its constituents are treated. Afterwards, the work focuses on the internal ordering of noun phrases, mainly with adjectives, by means of pragmatic and semantic factors as described in the monographies of Olga Spevak. The functions of adjective grades are also discussed. The empirical part of the thesis focuses on the analysis of attributive adjectives in the comparative and superlative form as used in Cicero’s De officiis (“On Duties”). The adjectives analysed are divided into three categories according to their position relative to the head noun and their pragmatic independence. Consequently, the last part deals with the word order rules of the adjectives excerpted and the factors which influence their position.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Stehlíková 988 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Stehlíková 320 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Stehlíková 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Stehlíková 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Vaníková 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc. 154 kB