velikost textu

Tajemství Vtělení v díle Jana od Kříže jako ozvěna janovské christologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tajemství Vtělení v díle Jana od Kříže jako ozvěna janovské christologie
Název v angličtině:
The Incarnation Mystery in the writings of John of the Cross as a reverberation of Johannine Christology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Marie Hlaváčová
Vedoucí:
ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Oponent:
David Vopřada, Dr.
Id práce:
193332
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jan od Kříže. – Vtělení. – Boží Slovo. – Mystika – Janovo evangelium – Janovská christologie.
Klíčová slova v angličtině:
John of the Cross. – Incarnation. – Word of God. – Mysticism – Gospel of John – Christology of John´s Gospel.
Abstrakt:
Abstrakt Tajemství Vtělení v díle Jana od Kříže jako ozvěna janovské christologie. Práce analyzuje význam tajemství vtělení v mystické zkušenosti a nauce Jana od Kříže, španělského karmelitána ze 16. století, a hledá v jeho koncepci tohoto tajemství stopy toho, co o vtělení vypovídá čtvrté evangelium. Na základě rozboru úryvků z jednotlivých světcových děl dospívá k závěru, že tajemství vtělení má ve světcově zkušenosti i nauce klíčový význam spočívající v tom, že Ježíš – vtělené Slovo – je rozhodujícím činitelem procesu sjednocení s Bohem: je vzorem, podle kterého se má křesťan formovat, a současně milovaným Snoubencem, s nímž se věřící sjednotit a vstoupit tak do společenství lásky mezi Otcem, Synem a Duchem svatým. Stěžejním dílem, které odhaluje, jak si Jan od Kříže tajemství vtělení cení, je básnická parafráze Janova evangelia Romance na evangelium »In principio erat verbum«. V ní autor vyjadřuje svůj pohled na tajemství vtělení formou dialogu mezi Otcem a Synem ve věčnosti. Vtělení je chápáno jako sňatek vtěleného Slova s lidstvem, které se tím pozvedá na božskou úroveň a získává tudíž podíl na vztahu mezi Otcem a Synem. Báseň je hermeneutickým klíčem k pozdějším autorovým spisům, v nichž lze pozorovat tentýž pohled na tajemství vtělení ovlivněný janovskou christologií. Autorka doporučuje využít světcův pohled na tajemství vtělení ve formaci a duchovním doprovázení. Klíčová slova Mystika. – Jan od Kříže. – Christologie Janova evangelia. – Vtělení.
Abstract v angličtině:
Abstract The Incarnation Mystery in the writings of John of the Cross as a reverberation of Johannine Christology. This thesis analyzes the mystery of Incarnation in the mystical experience and doctrine of John of the Cross, a Spanish Carmelite from 16th century, and searches for traces of the testimony of the Fourth Gospel in his conception of this mystery. Based on analysis of excerpts of his writings it concludes that the mystery of Incarnation has crucial role both in his experience and his writings. It consists in the fact that Jesus – the Word incarnate – is a principal agent in the process of uniting with God: He is both a model for a Christian to shape him or herself after and a beloved Spouse with whom he or she should be united and so enter a loving communion with Father and Son and the Holy Spirit. The main work which reveals how much John of the Cross esteems the mystery of Incarnation is a poetic paraphrase of the Gospel of John: Romance based on the Gospel »In principio erat verbum«. It depicts author's view of the incarnational mystery as a dialogue between Father and Son in eternity. The Incarnation is seen as nuptials of the Word incarnate and humankind which elevates humankind to the God's level. By extension, humankind gains participation on the relationship between Father and Son. The poem functions as a hermeneutical key to the later writings of the author where there is to be observed an identical view of the mystery of Incarnation influenced by Johannine Christology. The author of the thesis recommends making use of the Saint's view of the incarnational mystery in Christian formation and spiritual direction. Keywords Mysticism. – John of the Cross. – Johannine Christology. – Incarnation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Marie Hlaváčová 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Marie Hlaváčová 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Marie Hlaváčová 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 629 kB
Stáhnout Posudek oponenta David Vopřada, Dr. 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 153 kB