velikost textu

Pravidla upravující příslušnost sportovců k národním týmům v kontextu práva Evropské unie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pravidla upravující příslušnost sportovců k národním týmům v kontextu práva Evropské unie
Název v angličtině:
Rules Governing Athletes´ Eligibility in National Teams in the Context of European Union Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Exner
Vedoucí:
JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Id práce:
193286
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právo Evropské unie Vnitřní trh Občanství Evropské unie Soutěžní právo Meca-Medina a Majcen Sport Příslušnost sportovců k národním týmům Mezinárodní sportovní organizace
Klíčová slova v angličtině:
European Union law Internal market Citizenship of the Union Competition Meca-Medina and Majcen Sport Sporting nationality International sports federations
Abstrakt:
Pravidla upravující příslušnost sportovců k národním týmům v kontextu práva Evropské unie Shrnutí rigorózní práce - Abstrakt: Hlavní výzkumná otázka této rigorózní práce zní, kde leží rovnováha mezi zájmy mezinárodních sportovních organizací v podobě pravidel upravujících příslušnost sportovců k národním týmům na straně jedné a právy, které těmto sportovcům garantuje právo EU, na straně druhé. Závěry této rigorózní práce vycházejí z hypotézy, že některá pravidla upravující příslušnost sportovců k národním týmům představují nepřiměřená omezení práv sportovců jako občanů EU, pracovníků, poskytovatelů služeb, osob samostatně výdělečně činných a/nebo podniků. Mezinárodní sportovní organizace a právo EU mohou spolužít v harmonickém vztahu, který je velmi důležitý vzhledem k tomu, že rozhodnutí unijních orgánů a institucí jednoznačně ovlivňují globální sportovní scénu. Unijní orgány a instituce berou v potaz specifický charakter sportu, respektují právní autonomii sportovních organizací a zasahují do sportovních pravidel jen do té míry, do které tato pravidla porušují práva sportovců. Rozhodnutí unijních orgánů a institucí navíc obsahují užitečná pravidla, principy a instrukce pro mezinárodní sportovní organizace, jak lépe přizpůsobit jejich pravidla právu EU a vyvážit jejich zájmy s právy a zájmy sportovců. Některá pravidla upravující příslušnost sportovců k národním týmům však přetvářejí vztah mezinárodních sportovních organizací a práva EU v nebezpečné spojení. Některá z těchto pravidel v jejich současné podobě, zejména určité čekací doby, kvóty naturalizovaných sportovců nebo sportovců dříve reprezentujících jinou zemi a zákazy změny příslušnosti k jinému národnímu týmu představují nepřiměřená omezení práv, které sportovcům garantují pravidla upravující občanství EU, volný pohyb osob a svobodnou hospodářskou soutěž. Tato sportovní pravidla tak potencionálně porušují právo EU. Magickou formulí k zajištění souladu pravidel upravujících příslušnost sportovců k národním týmům s právem EU je přiměřenost. Uvedená pravidla jsou často nepřiměřená, jelikož jdou nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení jejich jinak legitimních cílů. Z tohoto důvodu zakončuji tuto rigorózní práci formulací konkrétních doporučení pro mezinárodní sportovní organizace, jak zajistit rovnováhu mezi jejich legitimními zájmy a hodnotami na straně jedné a právy, která sportovcům garantuje právo EU, na straně druhé. Klíčová slova: Právo Evropské unie Vnitřní trh Občanství Evropské unie Soutěžní právo Meca-Medina a Majcen Sport Příslušnost sportovců k národním týmům Mezinárodní sportovní organizace
Abstract v angličtině:
Rules Governing Athletes’ Eligibility in National Teams in the Context of European Union Law J. D. Thesis Resumé - Abstract: This J. D. thesis’s central research question asks where the balance between international sporting governing bodies’ interests and values enshrined in rules regarding sporting nationality on one hand, and athletes’ rights under EU law on the other hand, lies. This J. D. thesis’s conclusions stem from the hypothesis that certain rules governing athletes’ eligibility in national teams constitute a disproportionate restriction on the rights that athletes derive from EU law as EU citizens, workers, providers of services, self-employed persons and/or undertakings. I submit that international sporting governing bodies and EU law can co-exist under a promising alliance, which is very desirable since the decisions of EU bodies and institutions clearly influence the global sporting scene. I show that EU bodies and institutions take into account the specific nature of sport, respect sports organisations’ legal autonomy and limit themselves in interfering with sporting rules only as long as they breach athletes’ rights under EU law. Moreover, EU bodies and institutions’ decisions contain a valuable set of principles and instructions for international sporting governing bodies on how to better adapt their rules to EU law requirements and balance their interests with athletes’ rights. Nevertheless, some rules governing sporting nationality rather make the relationship between international sporting governing bodies and EU law a dangerous liaison. Some of these rules in their current state, notably certain waiting periods, quotas of naturalised athletes or athletes having previously played for another country and rules prohibiting the change of sporting nationality constitute a disproportionate restriction on athletes’ rights under EU citizenship, free movement of persons and competition. Therefore, these rules are potentially void under EU law. Proportionality is the magic formula in ensuring the compliance of rules governing athletes’ eligibility in national teams with EU law. These rules are often disproportionate as they go beyond what is necessary to achieve their otherwise legitimate goals. Therefore, I conclude this J. D. thesis by formulating concrete recommendations to internationals sporting governing bodies on how to secure the balance between their legitimate interests and values on one hand, and the rights that athletes derive from EU law on the other. Key Words: European Union law Internal market Citizenship of the Union Competition Meca-Medina and Majcen Sport Sporting nationality International sports federations
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Exner 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Exner 154 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Exner 158 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 328 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 184 kB