velikost textu

Muslimský Ježíš. Syn Mariin v základních pramenech islámu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Muslimský Ježíš. Syn Mariin v základních pramenech islámu
Název v angličtině:
Son of Mary in the basic sources of Islam
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Václav Kotek
Vedoucí:
ThLic. David Bouma, Th.D.
Oponent:
Ondřej Salvet, Dr. theol.
Id práce:
193263
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ježíš, Syn Mariin, islám, Korán, Sunna, christologické tituly, islámské chápání, mezináboženský dialog
Klíčová slova v angličtině:
Jesus, Son of Mary, islam, Quran, Sunna, christological titles, islamic undestanding, interreligious dialogue
Abstrakt:
Anotace Práce podává přehled o Ježíši v základních pramenech islámu, Koránu a Sunně. Ve stručném životopisu Proroka Muhammada se věnuje vlivu křesťanů v jeho životě. Sleduje vznik Koránu a uvádí některé aspekty jeho nauky. Vybírá koránské verše o křesťanech a obzvláště ty související přímo nebo nepřímo s Ježíšem. Rozebírá význam jmen, jež mu Korán připisuje. Vybrané hadíthy, v nichž se objevuje některé z Ježíšových jmen, systemizuje do tematických okruhů a pozoruje roli, kterou mu tato islámská tradice přiděluje. Ze získaných poznatků porovnává rozdíly pohledu na Ježíše v islámu a v křesťanství. Všímá si, že pod stejně znějícími Ježíšovými jmény a tituly se v obou náboženstvích skrývají rozdílné významy a dovozuje důvod rozdílnosti islámského obrazu Ježíše. Nahlíží, nakolik může být Ježíšova osoba předmětem a základem mezináboženského dialogu. Závěrem nabízí možnosti, v čem může být muslimský názor na Ježíše inspirací křesťanům k obnově vlastní víry.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis gives an overview of Jesus in the basic sources of Islam, the Qur'an and Sunnah. In a brief biography of Prophet Muhammad, it deals with the influence of Christians in his life. It follows the creation of the Qur'an and mentions some aspects of its doctrine. The thesis selects the Qur'anic verses about Christians and especially those which are related directly or indirectly to Jesus. It analyzes the meaning of the names, which the Qur'an assigns to Jesus. The selected Hadiths, in which some of the names of Jesus appear, are systematized into thematic areas. The thesis observe the role that this Islamic tradition assigns to him. It compares the differences between the view on Jesus in Islam and Christianity. It notes that there are different meanings in both religions under the same sounding names and titles of Jesus. The thesis brings reason why the image of Jesus in Islam is different. It shows whether the person of Jesus can be the object and starting point for interreligious dialogue. In conclusion, it offers the possibilities of inspiration for restoring Christian faith by Muslim Jesus.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Kotek 1009 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Kotek 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Kotek 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. David Bouma, Th.D. 427 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ondřej Salvet, Dr. theol. 240 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 154 kB