velikost textu

Molekulární a ultrastrukturní aspekty stavby holokinetických chromozomů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulární a ultrastrukturní aspekty stavby holokinetických chromozomů
Název v angličtině:
Molecular composition and ultrastructure of holokinetic chromosomes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nikola Šejgunovová
Vedoucí:
RNDr. Jiří Král, CSc.
Oponent:
RNDr. Martina Dalíková, Ph.D.
Id práce:
193246
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
centromera, DNA, evoluce, histon, holokinetický, chromatin, chromozom, jaderné dělení, kinetochor, meióza, modifikace, stavba
Klíčová slova v angličtině:
centromere, chromatin, chromosome, DNA, evolution, histone, holokinetic, kinetochore, nuclear division, meiosis, modification, structure
Abstrakt:
Abstrakt Holokinetické chromozomy jsou zvláštním typem chromozomů, které se od chromozomů standardních (monocentrických) odlišují zejména difúzní podobou vazebné domény pro mikrotubuly (holocentromery). S tím jsou spojeny další změny na ultrastrukturní a molekulární úrovni. Tyto změny se projevují v modifikacích mitotického a meiotického dělení a v evoluci karyotypů. Holokinetické chromozomy nemají primární konstrikci, do které by lokalizovala centromera, a tedy ani vnitřní centromerickou doménu, která by spojovala sesterské chromatidy. Stavba kinetochoru holokinetických chromozomů se zdá být jednodušší než u chromozomů monocentrických. Kinetochor pokrývá většinu povrchu mitotických chromozomů. U organismů s holokinetickými chromozomy bylo popsáno několik variant meiózy, které se liší umístěním kinetochoru na chromozomu. Na molekulární úrovni se holokinetické chromozomy od chromozomů monocentrických liší rozložením proteinů centromericko-kinetochorového komplexu, které pokrývají značnou část povrchu mitotických a meiotických chromozomů. Jedná se například o centromerický histon H3 (CENH3), jehož množství a rozložení se navíc během interfáze a jaderného dělení liší, což je v porovnání s monocentrickými chromozomy unikátní. Odlišné je i rozložená epigenetických modifikací a repetitivních sekvencí.
Abstract v angličtině:
Abstract Holokinetic chromosomes are a specific type of chromosomes which differentiate from standard (monocentric) chromosomes especially by a diffuse form of domain which binds microtubules (holocentromere). It is related to changes on an ultrastructural and molecular level. These changes are shown in modifications in mitotic and meiotic division and in evolution of karyotypes. Holokinetic chromosomes don’t have a primary constriction with a localized centromere and therefore neither an inner centromere domain which would connect sister chromatids. Kinetochore structure of holokinetic chromosomes seems to be simpler than kinetochore structure of monocentric chromosomes. Kinetochore covers most of the surface of mitotic chromosomes. There have been described several variants of meiosis of holokinetic chromosomes which differentiate by position of kinetochore on chromosomes. On a molecular level holokinetic chromosomes differentiate from monocentric chromosomes by a distribution of proteins of a centromere-kinetochore complex, which cover most of the surfaces of mitotic and meiotic chromosomes. This applies, for example, to centromeric histone H3 (CENH3), whose amount and distribution changes during interphase and nuclear division, which is unique in comparison to monocentric chromosomes. The distribution of epigenetic marks and repetitive sequences is also different.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Šejgunovová 6.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Šejgunovová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Šejgunovová 158 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Král, CSc. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martina Dalíková, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Marie Kočová, CSc. 153 kB