velikost textu

English presentation sentences with „have“ and their Czech translation counterparts

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
English presentation sentences with „have“ and their Czech translation counterparts
Název v češtině:
Anglické prezentační věty s „have“ a jejich české překladové ekvivalenty
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Helena Polláková
Vedoucí:
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Id práce:
193234
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Anglický jazyk (AJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
have|mít|FSP|prezentační věty|prezentační věty s have|existenciální věty s have|české překladové protějšky
Klíčová slova v angličtině:
have|mít|FSP|presentative sentences|have-presentative|there-existentials|Czech translational counterparts
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce zkoumá anglické prezentační věty se slovesem have a jejich české překladové ekvivalenty. Prezentační věty s have mají obdobnou funkci jako existenciální konstrukce s there, tj. uvádějí nový jev na scénu. Na rovině aktuální členění větného je v těchto konstrukcích podmět kontextově zapojený (tematický) a postverbální člen, tj. předmět, je kontextově nezapojený a má ve větě funkci rématu, např. We have a long trip ahead of us (Ebeling 2000: 1) nebo The tree has a nest in it (Ebeling 2000: 228). Posesivní význam slovesa have je tedy v těchto konstrukcích oslaben a lze jej popsat jako existenciální, což lze ověřit pomocí alternativního vyjádření pomocí existenciální konstrukce s „there“ (There’s a long trip ahead of us.; There’s a nest in the tree.). Teoretická část přináší základní shrnutí poznatků o slovese have, jeho významu a rozlišných funkcích. Zároveň stručně shrnuje problematiku větné funkční perspektivy (FSP) jak ji definuje Firbas (1992) a představuje různé typy prezentačních vět se zaměřením na existenciální konstrukce s there a have. Na závěr nabízí náhled na význam a funkci českého slovesa mít a na problematiku větné funkční perspektivy s ohledem na češtinu. Cílem empirické části bylo shromáždit 200 příkladů prezentačních vět se slovesem have z paralelního korpusu Intercorp v10, zmapovat jejich české překladové protějšky a provést syntakticko-sémantickou analýzu na základě klasifikace prezentačních konstrukcí s „have“ navržené Ebelingem (2000). Předpokládalo se, že věty s existenciálním have budou mít skalární povahu (od jednoznačně prezentačních vět po věty, kde nelze jednoznačně rozlišit mezi prezentační a posesivní funkcí). Speciální pozornost byla věnována také českým překladovým protějškům prezentativních konstrukcí s have a byla provedena analýza jazykových prostředků, které byly pro překlad zvoleny. Klíčová slova: have, mít, FSP, prezentační věty, prezentační věty s have, existenciální věty s there, české překladové protějšky
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis examines English have-presentative sentences and their Czech translational counterparts. Have-presentative sentences have a similar function to there- existentials, i.e. they introduce a new element on the scene. From the FSP point of view, the subject is context-dependent in these sentences and serves thus as a rheme, e.g. We have a long trip ahead of us (Ebeling 2000: 1) or The tree has a nest in it (Ebeling 2000: 228). The possessive meaning of have is weakened in these sentences and could be thus described as existential, which is possible to attest by the means of alternative there-construction (There’s a long trip ahead of us.; There’s a nest in the tree.). The theoretical part summarizes the treatment of have in various grammar books, its semantics and diverse functions. Furthermore, it briefly discusses the theory of functional sentence perspective (FSP) as defined by Firbas (1992) and explore different presentative constructions with emphasis on have- and there-presentatives. Finally, it describes the Czech verb mít – its semantics and function, and explores FSP with regard to Czech. The aim of the analysis was to gather 200 examples of have-presentatives extracted from the Czech-English parallel corpus InterCorp v10, examine its Czech translational counterparts and carry out a syntactic-semantic analysis of the sentences based on the classification of have-presentatives suggested by Ebeling (2000). It was expected that the sentences with existential have would be of a scalar nature and they would range from clear-cut presentatives to instances that could not be clearly defined as possessive or existential. A special attention was paid to the Czech translational counterparts of the have-presentatives and an analysis of the lexical means applied in the translations was carried out. Key words: have, mít, FSP, presentative sentences, have-presentative, there-existentials, Czech translational counterparts
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Helena Polláková 1.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Helena Polláková 399 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Helena Polláková 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Helena Polláková 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. 445 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 152 kB