velikost textu

Sociální situace na Podkarpatské Rusi ve dvacátých letech 20. století: rozvoj sociálních služeb, zdravotnických a vzdělávacích zařízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální situace na Podkarpatské Rusi ve dvacátých letech 20. století: rozvoj sociálních služeb, zdravotnických a vzdělávacích zařízení
Název v angličtině:
Social situation in Carpathian Ruthenia in 1920s: development of social services, health and educational institutions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eva Čeplová
Vedoucí:
Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
Oponent:
Radomyr Mokryk
Id práce:
193226
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Východoevropská studia (VES)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální služby|Podkarpatská Rus|zdravotnická zařízení|vzdělávací instituce|sociální politika
Klíčová slova v angličtině:
social services|Carpathian Ruthenia|health institutions|educational institutions|social policy
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tématem zdravotnictví a sociální pomoci na Podkarpatské Rusi ve 20. letech 20. století. Práce kromě popisu vývoje dané oblasti klade důraz na sociální aspekty tamního obyvatelstva, jež měly výrazný podíl na jejich špatném zdravotním stavu. Dále obsahuje část líčící činnost nejvýznamnějších nevládních organizací, jež v regionu aktivně působily, přičemž pozornost je věnována především největší organizaci, Československému Červenému kříži. Pro ucelenější představu rovněž přidáváme osobní dojmy Čechoslováků působících v tehdejší době na Podkarpatské Rusi, ať již ve státní správě, v nemocničních zařízení či na výzkumných cestách. V závěrečné kapitole pro komparaci dodáváme i reflexe autorů jiné provenience – ukrajinské/rusínské, sovětské a maďarské. Klíčová slova: zdravotnictví, sociální politika, Podkarpatská Rus, chudoba, hygiena, infekce, zaostalost, Rusíni, první republika, publicistika
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis deals with topic of health care and social support in Carpathian Ruthenia in the 1920s. In addition to describing the development of the area, the work emphasizes the social aspects of the local population, which had a significant influence on their poor health. It also includes a part describing the activities of the non-governmental organizations active in the region, with the biggest attention dedicated to the largest organization, the Czechoslovak Red Cross. The thesis also brings personal impressions of Czechoslovaks working in Carpathian Ruthenia, whether in administration, in hospital facilities or on research trips. The final chapter provides a reflection of authors of another provenience – Ukrainian/Ruthenian, Soviet and Hungarian. Keywords: health care, social policy, Carpathian Ruthenia, poverty, hygiene, infection, underdevelopment, Carpatho-Rusyns, the First republic, journalism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Čeplová 1.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eva Čeplová 725 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Čeplová 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Čeplová 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D. 375 kB
Stáhnout Posudek oponenta Radomyr Mokryk 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB