velikost textu

Dětská literatura a její využití v biblioterapii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dětská literatura a její využití v biblioterapii
Název v angličtině:
Children's literature and its use in bibliotherapy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ludmila Hrnčířová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
Id práce:
193225
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Biblioterapie|terapie|dětská literatura|pohádky|terapeutické pohádky|fabuloterapie|česká dětská literatura
Klíčová slova v angličtině:
Bibliotherapy|therapy|children’s literature|fairy tales|therapeutic fairy tales|fairytale therapy|Czech children’s literature
Abstrakt:
Abstrakt (česky): Tato bakalářská práce se věnuje biblioterapii v dětské literatuře na českém území a jejímu využití. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první kapitole teoretické části je definován pojem biblioterapie, její rozdělení a druhy a je popsán její vznik a historický vývoj. V druhé kapitole teoretické části je popsán vývoj dětské literatury na českém území, jaké žánry se zde objevovaly a jací autoři se dětské literatuře věnovali. Praktická část je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První kapitola praktické části obsahuje seznam vhodné biblioterapeutické literatury pro věkové skupiny předškolní věk (3-6 let) a mladší školní věk (6-11 let) se zaměřením na tematiky smrt, ztráta blízkého; šikana, xenofobie, rasismus; změna v rodině, změna prostředí; nemoc a postižení. V druhé kapitole praktické části se nalézá rozhovor s knihovnicí Knihovny Kroměřížska Marcelou Kořínkovou. Závěr práce shrnuje zjištění po provedení bibliografické rešerše a rozhovoru.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): This bachelor thesis deals with bibliotherapy in children’s literature in the Czech territory and its employment. The thesis is divided into a theoretical and an analytical part. In the first chapter of the theoretical part, the concept of bibliotherapy, its division, and types are defined, together with its origin and historical development. The second chapter of the theoretical part describes the development of children’s literature in the Czech territory, which specific genres appeared there and which authors produced children’s literature. The analytical part is divided into two main chapters. The first chapter of the analytical part contains a list of appropriate bibliotherapeutic literature for children of pre-school age (3-6 years) and of younger school age (6-11 years) which focuses on the themes of death, the loss of a close person; bullying, xenophobia, racism; changes in one’s family, changes of the environment; illness and disability. In the second chapter of the analytical part, there is an interview with a librarian from the Kroměříž Library, Marcela Kořínková. The conclusion summarizes the findings which have been discussed in the bibliographic research and the interview.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ludmila Hrnčířová 798 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ludmila Hrnčířová 263 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ludmila Hrnčířová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ludmila Hrnčířová 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D. 377 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. 480 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 153 kB