velikost textu

Marketingová komunikace Surf Campu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marketingová komunikace Surf Campu
Název v angličtině:
Marketing communication of Surf Camp
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Stejskal
Vedoucí:
Mgr. Markéta Pecinová
Oponent:
Mgr. Josef Voráček
Id práce:
193213
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Propagace, reklama, online, sociální sítě, WOM, public relations, event marketing.
Klíčová slova v angličtině:
Promotion, advertising, online, social networks, WOM, public relations, event marketing.
Abstrakt:
Abstrakt Název: Marketingová komunikace Surf Campu Cíle: Cílem této bakalářské práce je vytvoření návrhu na zlepšení marketingové komunikace Surf Campu pro sezónu 2019, a to za využití analýzy a zhodnocení současné marketingové komunikace z pohledu zákazníků i vedení. Metody: Pro zhodnocení dosavadní marketingové komunikace byly využity jak kvalitativní, tak kvantitativní metody. Konkrétně je využito elektronického dotazování, hloubkového polostrukturovaného rozhovoru s majitelem firmy, analýzy interních dat a zúčastněného pozorování. Výsledky: Výsledkem této bakalářské práce je návrh na zlepšení marketingové komunikace v sezóně 2019. Návrh bude předložen vedení Surf Campu. Klíčová slova: Propagace, reklama, online, sociální sítě, WOM, public relations, event marketing.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Marketing communication of Surf Camp Objectives: The purpose of this bachelor thesis is to create a proposal to improve the marketing communication of Surf Camp for the 2019 season. The evaluation of current marketing communication was achieved through both the standpoint of its customers as well as its management. Methods: Both qualitative and quantitative methods were used to evaluate the company's existing marketing communication. The main research methods used were questionnaire surveys, an in-depth semi-structured interview with the company's owner, internal data analysis and personal observation. Results: The result of this bachelor thesis is a proposal for improving marketing communication for the 2019 season. This proposal will be submitted to Surf Camp management. Key words: Promotion, advertising, online, social networks, WOM, public relations, event marketing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Stejskal 3.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Stejskal 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Stejskal 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Markéta Pecinová 506 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Voráček 351 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Šíma 152 kB