velikost textu

České historické reálie ve výuce češtiny pro cizince

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
České historické reálie ve výuce češtiny pro cizince
Název v angličtině:
Czech historical facts in teaching Czech for foreigners
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Magdalena Vlasáková
Vedoucí:
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Oponent:
Mgr. Kateřina Šormová
Id práce:
193198
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství češtiny jako cizího jazyka (UCCJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čeština|reálie|národní historie|výuka češtiny pro cizince
Klíčová slova v angličtině:
Czech|facts|national history|teaching Czech for foreigners
Abstrakt:
Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá českými historickými reáliemi během výuky v české škole TGM v Chicagu včetně jejich vnímání v rámci tamní krajanské komunity. Tato komunita sice již není tak početná, jak tomu bylo zhruba v polovině 19. století, přesto je její kulturní život velmi zajímavý a stojí za pozornost. Jedná se o komunitu, která je velice pestrá, neboť se k ní řadí příslušníci generace před 2. světovou válkou, stejně jako migranti, kteří se usadili v Chicagu v 90. letech minulého století. Ti všichni cítí jistou potřebu po uchování a předávání kulturní identity svým potomkům. Teoretická část práce se zaměřuje na klíčový pojem reálie a jejich postavení v rámci kultury a výuky. Rovněž přibližuje další související pojem zděděný jazyk a jeho přenos. V této části práce jsou zmíněny i základní informace o krajanské komunitě v Chicagu, společně s množstvím aktivit, které tato komunita organizuje. Praktická část práce se opírá o autorčinu osobní zkušenost s výukou krajanů v rámci letního kurzu češtiny na české škole v roce 2017. Tato část je založena na analýze příprav studijního plánu, rozboru deníkových záznamů z lekcí a v neposlední řadě na dotazníku, jehož respondenti byli studenti letního kurzu a příslušníci této komunity. Získané poznatky mohou být prospěšné lepšímu poznání role, kterou pro děti i dospělé krajany může hrát výuka propojená s českými dějinami.
Abstract v angličtině:
Abstrakt anglicky: This master’s thesis deals with czech historical facts within teaching czech in Czech School TGM in Chicago. It also includes a perception of czech facts inside the group of Czech compatriots. This community is not numerous as was the case in the half of the 19th century nevertheless its cultural life is still very interesting and is worth the attention. This Czech community is varied because of generation before 2nd World War as migrants from 90´s of the 20th centrury. They all have a need to preserve and pass cultural identity to their descendants. The theoretical part of the thesis primarily explains key word facts and its position inside culture and teaching. It also mentions the word heritage language and its transfer. This part deals with basic informations about czech community in Chicago and about a large number of this group activities. The empirical part of the thesis describes and analyzes an author´s experiences from teaching in summer czech school in 2017. This part is based on analysis of preparations a study plan, an analysis of diary record from Czech lessons and also an analysis of a questionnaire filled in by participants of summer Czech school and members of Czech community. Research outcomes can help to better cognition facts in teaching and their meaning for children and adult compatriots as well.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdalena Vlasáková 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magdalena Vlasáková 389 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magdalena Vlasáková 393 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. 340 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Šormová 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 285 kB