velikost textu

Vývojová dysfázie u česky mluvících dětí předškolního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývojová dysfázie u česky mluvících dětí předškolního věku
Název v angličtině:
Specific language impairment in Czech preschool children
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Klára Matiasovitsová
Vedoucí:
PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Id práce:
193197
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk - specializační studium (CJS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vývojová dysfázie|osvojování morfologie|jazykový vývoj předškolních dětí|jazykový vývoj dětí mladšího školního věku|flektivní jazyk|opakování vět
Klíčová slova v angličtině:
specific language impairment|acquisition of morphology|language development in preschool children|language development in early school age children|inflectional language|sentence imitation
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této diplomové práce je ověřit metodu opakování vět jako spolehlivý ukazatel vývojové dysfázie v případě, že je kontrolována velikost pracovní paměti, a tzv. morphological richness account jako teorii vysvětlující problémy s osvojováním morfologických ukazatelů u předškolních dětí s vývojovou dysfázií (základ těchto předpokladů je vysvětlen v teoretické části práce). Praktická část práce byla inspirována výzkumem zabývajícím se dětmi s vývojovou dysfázií osvojujícími si maďarštinu (Leonard et al., 2009). Na rozdíl od výsledků maďarského výzkumu se v této diplomové práci předpoklady tzv. morphological richness account potvrdily pouze částečně. Děti s vývojovou dysfázií byly stejně úspěšné jako mladší typicky se vyvíjející děti v používání sufixů cílových verb i substantiv, v používání sufixů verb však byly obě skupiny úspěšnější. Tzv. near-miss chyby byly v obou skupinách používány často, ne však bez výjimky, u chyb v hodnotě více než jedné morfologické kategorie se neprojevila významná souvislost s frekvencí. Metoda opakování vět se ukázala jako spolehlivý indikátor vývojové dysfázie.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to verify sentence imitation as a clinical marker of specific language impairment while controlling memory and morphological richness account as an explanation of problems with acquisition of grammatical markers in preschool children with SLI (basis of these assumptions is explained in the theoretical part of this work). The practical part of this thesis is based on the existing research in Hungarian (Leonard et al., 2009). In contrast to results in Hungarian research the support of morphological richness account is only limited in Czech. Children with SLI were as accurate as younger typically developing children in completions of target forms of verbs and nouns, while completions of target verbs were more successful than completions of target nouns. Near miss errors were prevalent, but not without exception, and relationship between substitutions and frequency in non near-miss errors was not proved. The sentence imitation turned out as a good clinical marker of SLI.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Matiasovitsová 2.2 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Matiasovitsová 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Matiasovitsová 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Matiasovitsová 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Filip Smolík, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. 540 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. 152 kB