velikost textu

Trestná činnost v souvislosti s veřejnými zakázkami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestná činnost v souvislosti s veřejnými zakázkami
Název v angličtině:
Criminal activity in connection with public procurement
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Jiráček
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
193179
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hospodářská trestná činnost, bid rigging, veřejné zakázky, zadávací řízení, pletichy ve veřejném zadávání
Klíčová slova v angličtině:
Economic crime, bid rigging, public procurement, procurement procedure, machinations in public procurement
Abstrakt:
Abstrakt Autor se v práci zabývá právní úpravou trestných činů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek, a to zejména těch, které se této problematiky přímo týkají. Primárně jsou tedy analyzována ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2, § 256 a § 257 trestního zákoníku. Po stručném historickém úvodu do problematiky práce popisuje některé instituty právní úpravy veřejných zakázek, jakož i některé pro trestní odpovědnost podstatné novinky této nové právní úpravy. V hlavní části práce pak autor podrobně analyzuje tři výše uvedené skutkové podstaty se zaměřením na aktuální rozhodovací praxi českých soudů s uvedením praktických příkladů trestněprávních jednání, ke kterým na úseku veřejných zakázek obvykle dochází. Autor se dále zaměřuje také na některé další trestné činy, které jsou v praxi, ať už častěji či spíše výjimečně, také páchány v souvislosti s veřejnými zakázkami, byť s nimi na rozdíl od třech výše uvedených trestných činů primárně nesouvisejí. Autor též podrobně analyzoval veškerou dostupnou judikaturu k trestným činům podle ustanovení § 248 odst. 2 alinea 2 a § 257 trestního zákoníku za období účinnosti současného trestního zákoníku, neboť s ohledem na nepříliš konkrétně vymezené skutkové podstaty v kombinaci s relativní vzácností těchto trestných činů je v některých případech velmi těžké dostatečně jasně vymezit hranice trestní odpovědnosti podle těchto ustanovení. Autor pak s ohledem na odbornou literaturu, aktuální judikaturu českých soudů a v neposlední řadě též vlastní praktické zkušenosti použité při zpracování této práce shrnuje problematiku a zároveň navrhuje legislativní změny, které by podle jeho názoru měly vést k pozitivním změnám pro adresáty právní normy a k jasnějšímu stanovení hranic trestní odpovědnosti, jakkoliv to může být v podmínkách takto složité problematiky upravené neméně složitými mimotrestními normami obtížné.
Abstract v angličtině:
Abstract The author analyses the existing legislation regarding crime related to public procurement, focusing on those that directly relate to public procurement. The primary objective of this thesis is a thorough analysis of sections 248 paragraph 2 alinea 2, section 256 and section 257 of the Czech criminal code. Following a brief historical introduction this thesis describes some of the important legal instruments present in the new law regulating public procurement, emphasising the new ones that may have a strong impact on criminal liability. The main part of the thesis then analyses the three aforementioned crimes, putting emphasis on the recent decisions of the Czech courts in this matter. The author also provides practical examples of criminal conduct related to public procurement. The author also focuses on some other crimes that may not be directly related to public procurement, but are in practice more or less often committed in relation to public procurement or together with the three aforementioned crimes. The author has also carried out a detailed analysis of the available case-law related to the crimes described in sections 248 paragraph 2 alinea 2 and 257 of the Czech criminal code in a time period between its entry into force up to the date of submitting this thesis. The reason for this analysis was the lack of publicly available case law and general vagueness of the definitions present in the aforementioned sections of the Czech criminal code. In the end of this thesis, the author sums up the matter and, using the relevant scientific literature, case-law and also his own practical experience in the field, suggests legislative changes that could address some of the problems defined in the conclusion. Those changes should, according to the author, bring a positive change to the current state of affairs, especially by creating a more specific definition of the criminal conduct in relation to public procurement, despite the difficulties given by the complexity of the matter along with the complexity of the law regarding public procurement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Jiráček 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Jiráček 436 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Jiráček 245 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 496 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB