velikost textu

Role školy v souvislosti s fenoménem (soukromého) doučování žáků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role školy v souvislosti s fenoménem (soukromého) doučování žáků
Název v angličtině:
Role of the School in Connection with the (Private) Tutoring Phenomenon
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Hana Šmejkalová
Vedoucí:
Mgr. Vít Šťastný, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Id práce:
193160
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy matematika — pedagogika (N M-PG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
škola, stínové vzdělávání, doučování, školní neúspěch
Klíčová slova v angličtině:
school, shadow education, tutoring, school failure
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem diplomové práce je formou jednopřípadové studie popsat vztah konkrétní základní školy a soukromého doučování na příkladu 2. stupně této školy z pohledu všech účastníků vzdělávacího procesu. V průběhu zpracování se tato škola stala účastníkem programu MŠMT Šablony, a proto je práce rozšířena o průzkum, jak tento program ovlivnil chod školy. Jsou vymezeny základní pojmy jako soukromé a školní doučování, typy jeho organizačních forem, účastníci doučování, a je popsán postup a metodologická východiska výzkumu. Byly použity různé formy sběru dat, kvantitativní dotazníky pro žáky (n=247) a kvalitativní rozhovory s vedením školy, učiteli a rodiči (n=13). Na zkoumané základní škole vedle sebe fungují oba typy doučování, soukromé i školní, ale ne ve velkém rozsahu. Škola soukromé doučování toleruje, ale nepodporuje. Přesto škola v rámci projektu Šablony nabízí školní doučování, které je vhodnou pomocí slabým žákům, jeho forma však nevyhovuje škole ani dětem. Soukromé doučování je z velké části vyvoláno požadavky přijímacího řízení na SŠ. Toto doučování často vyhledávají lépe situované rodiny, čímž se prohlubuje nerovnost mezi žáky. Doučování na škole je velkou zátěží pro učitele, kteří buď poskytují nárazové konzultace zdarma, nebo se zúčastní Šablon. Jen výjimečně učitelé poskytují soukromé doučování. KLÍČOVÁ SLOVA Soukromé doučování, školní doučování, dotační program, školní neúspěšnost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of the thesis is to describe reference of an elementary school to private tutoring in form of one – case study, concerning second grade of a factual elementary school taken as example, from the viewpoint of all the participants of the educational process. In the course of this work the school became participant of a programme of Ministry of education, youth and sports (MŠMT) – Patterns; that's why the work is enlargened by research of the way this programme has influenced the operation of school. Basic terms are defined, like private and school tutoring, types of its organisational forms, participants of tutoring; also methodology of the research is described. The research plan was set as one-phase research with mixed- method research design. Different forms of data collection were used: the quantitative questionnaires for pupils (n=247) and qualitative interviews with the school leadership, teachers and parents (n=13). There are both types of tutoring in function at the given elementary school, private and school ones, but not in a big scale. The school tolerates private tutoring but doesn't encourage it. Nevertheless the school offers school tutoring within the framework of the project Patterns, which provides adequate help to weak pupils, but its form doesn't satisfy school or children. Private tutoring is to great measure initiated by demands of entrance examinations for secondary schools. This type of tutoring is often sought-for by families in better financial situation, which deepens disparity of pupils. School tutoring is a great burden for teachers, who either offer single consultations for free or they participate in Patterns. Teachers provide private tutoring only scarcely. KEYWORDS Private tutoring, Patterns, Relations between school and tutoring, Motivation, School tutoring
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Šmejkalová 1.79 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Hana Šmejkalová 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Šmejkalová 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Šmejkalová 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vít Šťastný, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. 424 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. 155 kB