velikost textu

Vyšetření zrakového vnímání u dětí se zrakovým postižením prostřednictvím testu In-Sight

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyšetření zrakového vnímání u dětí se zrakovým postižením prostřednictvím testu In-Sight
Název v angličtině:
Examination of the visual perception in children with visual impairment through an assessment procedure, called In-Sight
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Klára Janečková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Id práce:
193155
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zrakové vnímání, zrakové postižení, zrakové funkce, dílčí části zrakového vnímání, test In-Sight, školní věk, diagnostika
Klíčová slova v angličtině:
Visual perception, visual impairment, visual functions, individual parts of visual perception, In-sight tests, school age, diagnostics
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku vyšetřování zrakového vnímání u dětí se zrakovým postižením. Práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována zrakovému vnímání. Nejprve je zde uveden fyziologický vývoj vidění a vyšetření zraku v dětském věku. Dále následuje popis zrakových funkcí a funkčního vyšetření zraku. Také jsou zde popsány dílčí části zrakového vnímání a podpora jejich rozvoje. V druhé části je podrobně popsán test In-Sight. Jsou zde také uvedeny pokyny k jeho použití. Ve třetí části je uveden výzkum: vyšetření zrakového vnímání prostřednictvím testu In-Sight u dětí se zrakovým postižením. Výzkumnou metodou je zahraniční standardizovaný test In-Sight. Tento test slouží k posouzení zrakového fungování u dětí se zrakovým postižením a ke screeningu vyšších zrakových dovedností ve vztahu ke vzdělávacímu procesu. Cílem diplomové práce je popis využitelnosti testu u cílové skupiny. Dále bylo zkoumáno, jaké jsou další možnosti využití testu. Bylo sledováno, které oblasti činí dětem obtíže a které oblasti jim nedělají problémy, jaké lze na základě výsledků testu navrhnout podpůrná opatření a jestli lze provádět na základě výsledků testu následnou terapii. V závěru diplomové práce jsou uvedeny výsledky výzkumu a navrženy možnosti dalšího využití testu In-Sight. Konkrétně jsou zde popsány možnosti upravení podpůrných opatření v rámci vzdělávání pro konkrétní děti se zrakovým postižením.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis focuses on the problematics of examination of visual perception in children with visual impairment. There are three parts to this thesis. The first part is dedicated to visual perception. It starts by describing the physiological development of eyesight and the examinations of it in childhood. It is followed by a description of visual functions and functional vision assessment. It also deals with individual parts of visual perception and the support of their development. The second part describes the In-Sight test in detail, including the instructions to its use. The third part introduces the research: the diagnostics of visual perception in children with sight impairment through In-Sight test. Its core method is a foreign standardised In-Sight test. This test is used to evaluate visual operations in children with visual impairment and to perform a screening of theirs higher visual abilities in relation to the process of education. The aim of this thesis is to describe the usefulness of this test in this target group. The research also attempted to find new ways to use the test. An observation was made as to which areas the children found most difficult and which they found non-problematic, what actions can be taken to support them based on the results and whether it is feasible to provide therapy based on the results of the test. The conclusion of this thesis states the results of the research and offers possible further uses of the In-Sight test. It specifically deals with adapting the support measures included in educating specific children with sight impairment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Janečková 865 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Janečková 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Janečková 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Janečková 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 1.27 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB