text size

Právní aspekty poskytování zdravotní péče nezletilým

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Právní aspekty poskytování zdravotní péče nezletilým
Titile (in english):
Legal aspects of providing health care to minors
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Klára Biskupová
Opponent:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Thesis Id:
193144
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
27/11/2017
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
zdravotní péče – informovaný souhlas – nezletilý pacient
Keywords:
health care – informed consent - minor patient
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o problematice poskytování zdravotní péče nezletilým v České republice. Oblast poskytování zdravotní péče prošla v posledních letech významnou proměnou. Skoro půl století starý zákon o péči o zdraví lidu z roku 1966 byl nahrazen současným zákonem o zdravotních službách a dalšími zákony, které byly přijaty v rámci reformy zdravotnického práva jako reakce na přeměnu tradičního paternalistického pojetí vztahu lékaře a pacienta v pojetí partnerské. Problematika poskytování zdravotní péče byla též dotčena přijetím nového občanského zákoníku, jenž upravuje ochranu osobnosti člověka a zásahů do jeho integrity a zakotvuje smlouvu o péči o zdraví jako jeden ze smluvních typů. Vedle sebe se tak postavily dva zákony – občanský zákoník a zákon o zdravotních službách, jejichž vztah nelze obecně posuzovat na základě zásady lex specialis derogat legi generali, nýbrž je na místě na jejím základě posuzovat vztah jednotlivých ustanovení. Pro lékaře tak vznikla nejistota, kterým z daných zákonů stejné právní síly se při poskytování zdravotní péče mají řídit. Nejistota v oblasti zasahující do tělesné integrity člověka, natož do tělesné integrity nezletilého dítěte jako osoby vyžadující zvláštní péči a ochranu je stavem minimálně nežádoucím. Z tohoto důvodu je hlavním cílem této diplomové práce vytvořit ucelený přehled české platné právní úpravy z oblasti poskytování zdravotních služeb nezletilým pacientům a uspořádat podmínky, za nichž je možné zdravotní péči nezletilým osobám poskytnout. Pozornost je věnována zejména procesu udělování informovaného souhlasu, přičemž těžiště práce spočívá v otázce, kdo je oprávněn udělit souhlas s poskytnutím zdravotní péče nezletilému dítěti, zda jeho rodiče či pouze jeden z nich nebo sám nezletilý pacient. V práci není opomenuta ani problematika poskytování zdravotní péče bez souhlasu či problematika případného odvolání souhlasu, odmítnutí péče a dříve vyslovených přání. Prostor je v diplomové práci věnován i konfliktním situacím, které mohou vyplynout z trojstranného vztahu lékaře, nezletilého pacienta a jeho zákonných zástupců, a nástinu jejich možného řešení. V závěrečné kapitole je rozebírána právní úprava poskytování zdravotní péče nezletilým ve Spolkové republice Německo se zaměřením na pojetí informovaného souhlasu a na porovnání české a německé právní úpravy ve zkoumané oblasti.
Abstract:
Abstract This diploma thesis deals with the issue of providing health care to minors in the legislation of the Czech Republic. The area of providing health care has significantly changed in recent years. Nearly half a century old People’s Health Care Act from 1966 was substituted by current Health Services Act and other acts, that were enacted during the reform of medical law as a response to the transformation of the traditional paternalistic conception of the relationship between doctor and patient into a partner conception. The issue of health care provision has also been affected by the adoption of the new Civil Code that regulates protection of human personality and interventions into his integrity and includes an agreement on health care as one of the contractual types. Two acts are standing abreast – Civil Code and Health Services Act, whose relation cannot be generally assessed on the basis of the principle lex specialis derogat legi generali, but it is appropriate on this basis to assess relation of particular provisions. This has created doubts for physicians, which one from these two acts with the same legal force they should follow while providing health care. Uncertainty in the area affecting the physical integrity of a person, much less the physical integrity of a minor child as a person requiring special care and protection is at least problematic. For this reason the main aim of this diploma thesis is to create comprehensive overview of the Czech legislation relating to the provision of medical services to minor patients and to arrange conditions under which it is possible to provide health care to minors. Especially the attention is paid to the process of granting of informed consent and the focus of this thesis consists in the question, who is entitled to grant an informed consent to the provision of health care to the minor child, if his parents or only one of them or a minor patient on his own. This thesis does not omit an issue of providing health care without consent or an issue of potential withdrawal of consent, refusal of health care and advance directives. Conflict situations that may result from triangular relation between doctor, minor patient and his legal representatives and outline of their posibble resolution have also place in this diploma thesis. In the final chapter the legislation regulating health care provision to minors in Germany is analysed. That chapter is focused on the concept of informed consent and comparison of Czech and German legislation in the surveyed area.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Klára Biskupová 10.8 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Klára Biskupová 9.54 MB
Download Abstract in czech Mgr. Klára Biskupová 251 kB
Download Abstract in english Mgr. Klára Biskupová 249 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 41 kB
Download Defence's report 351 kB