velikost textu

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
Název v angličtině:
Compensation for Occupational Accidents and Deseases
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petra Morongová
Vedoucí:
JUDr. Ljubomír Drápal
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
193142
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 12. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní úraz, nemoc z povolání, škoda na zdraví
Klíčová slova v angličtině:
occupational accident, occupational disease, injury
Abstrakt:
Abstrakt Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Tato práce se věnuje problematice pracovních úrazů a nemocí z povolání se zaměřením na jejich odškodňování. V první části této práce autorka odpovídá na základní obecné otázky týkající se zejména samotné definice pracovního úrazu a nemoci z povolání, odpovědnostního vztahu mezi zaměstnancem, který utrpěl pracovní úraz nebo nemoc z povolání, a jeho zaměstnavatelem a s tím souvisejícími právy a povinnostmi každého z nich. V další části se autorka této práce zabývá zákonným pojištěním zaměstnavatele z odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání a dále pojištěním dle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. Na závěr je věnována pozornost jednotlivým nárokům na náhradu újmy na zdraví. Poslední kapitola této práce je věnována základnímu srovnání právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v České republice s právní úpravou na Slovensku. Pro ucelenost nabízí tato práce základní srovnání právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v zákoníku práce s právní úpravou odškodňování újmy na zdraví v právu občanském. Cílem této práce je zejména podat ucelený pohled do této problematiky a poukázat na komplikovanost právní úpravy, která vychází z diferenciace pravidel odškodňování zvlášť pro újmu na zdraví dle zákoníku práce a zvlášť pro újmu na zdraví odškodňovanou dle občanského zákoníku. Nemalá pozornost je věnována rovněž zákonu o úrazovém pojištění zaměstnanců, který měl nahradit stávající právní úpravu, a evropským a mezinárodním předpisům, které s touto problematikou souvisejí. V této práci je zapracována celá řada soudních rozhodnutích, z nichž některé z nich jsou dále blíže rozebírány a analyzovány. Práce je navíc obohacena o postřehy autorky z praxe. Přínosem této práce je podle autorky propojení dvou obdobných právních institutů upravených ve dvou různých právních předpisech s poukazem na aktuální vývoj právní legislativy v této oblasti. Celá práce vede rovněž k zamyšlení se nad výhodami a nevýhodami vývoje právní úpravy odškodňování újmy na zdraví.
Abstract v angličtině:
English abstract Compensation for Occupational Accidents and Diseases The aim of this thesis is to give a comprehensive view of problematics related to occupational accidents and occupational diseases with attention to the types of compensation of injury and their comparation with legislation of compensation of accidents in civil law. According to author´s opinion a deference between legislation of compensation of injury in civil law and in labour law can have a big influence on a victim status. Because of that the author of this work suggest to harmonize legislation of compensation of injury for all cases. The text is structured into chapters and subchapters. In this thesis author defines the basic concepts as occupational accidents, occupational diseases, duties of employers and employees in connection with an accident at work or occupational disease, employer´s liability for damage and system of employer´s liability insurance for damage. A large part of this work is also paid to the system of work injury insurance, which was to be run through the Czech Social Security Administration in the form of provision of social benefits to employees injured by work injury or occupational disease. Besides that the main attention is paid to forms of compensation for injured employees or in the event of employee death to bereaved persons. The entire thesis is based on current legislation (particularly the Act No. 262/2006 Coll., the Labour Code) and related legislation. This problematics is very extensive and complicated and what is more it encompasses several branches of law and concerns a large number of court decision. Because of that the particular focus is on the work with the judicial decisions that are closer analyzed. Additionaly, the work is enriched with insights from the author's experience. For consistency the work includes also basic provisions of European and Slovak law relating to the issue. The whole work has also led to reflect on the advantages and disadvantages of current developments of compensation for injury and diseases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Morongová 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Morongová 320 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Morongová 324 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ljubomír Drápal 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 143 kB