velikost textu

Nájem bytu se zvláštním zřetelem k jeho skončení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nájem bytu se zvláštním zřetelem k jeho skončení
Název v angličtině:
Residential lease with special regard to its termination
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Suchý
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
193137
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nájem bytu, skončení nájmu bytu, výpověď
Klíčová slova v angličtině:
Residential lease, termination of the residential lease
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce se zaměřuje na problematiku nájmu bytu s hlavním důrazem na jeho skončení. Cílem práce je analýza současné právní úpravy, a to nejen těch nejdůležitějších a nejvyužívanějších způsobů zániku závazku z nájmu bytu, ale i způsobů, které jsou méně časté. Dalším cílem práce je identifikace problémů vzniklých v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice. Práce čerpá z právních předpisů, judikatury, odborné literatury a dalších relevantních zdrojů. Práce se skládá z úvodu, třinácti částí a závěru. První část práce obsahuje historický exkurz do právní úpravy nájmu bytu, a to od dob římského práva, až do 31.12.2013. Další část práce se zabývá současnou právní úpravou nájmu bytu, jeho základními rysy a charakteristikami, a zároveň popisuje institut ochrany nájemce jako slabší smluvní strany. V následujících částech práce jsou podrobně rozebrány jednotlivé způsoby skončení nájmu bytu. Nejprve je pozornost věnována skončení nájmu bytu dohodou, a to zejména její formou a dalšími náležitostmi. Následně je popsáno skončení nájmu uplynutím doby a splynutím osoby nájemce a pronajímatele. Další kapitola se zabývá právními důsledky smrti nájemce a pronajímatele. Největší pozornost je věnována problematice výpovědi nájmu bytu. Nejprve je provedena obecná charakteristika výpovědi a následně je podrobně rozebrána výpověď ze strany nájemce a ze strany pronajímatele. V rámci analýzy výpovědi ze strany nájemce se práce zabývá výpovědí z nájmu na dobu neurčitou, výpovědí z nájmu na dobu určitou a výpovědí bez výpovědní doby. V práci je také popsána možnost výpovědi ze strany nájemcova dědice. Při rozboru výpovědi ze strany pronajímatele se práce mimo jiné zabývá instituty, které jsou typické pro ochranu nájemce jako slabší smluvní strany, jakými jsou námitky nájemce proti výpovědi, či možnost nájemce podat návrh soudu na přezkum oprávněnosti výpovědi dané pronajímatelem. Poté se práce zaměřuje na jednotlivé možnosti výpovědi dané pronajímatelem, ať již s tříměsíční výpovědní dobou, dvouměsíční výpovědní dobou či bez výpovědní doby. Následně jsou popsány spíše méně časté způsoby skončení nájmu bytu, a to odstoupení od smlouvy, zaplacení odstupného, zánik předmětu nájmu, narovnání a zánik předmětu nájmu rozhodnutím soudu. Ve třinácté kapitole jsou podrobně popsány specifika zániku nájmu bytu u zvláštních typů nájmu, jako je nájem služebního bytu, bytu zvláštního určení a družstevního bytu. V závěrečné části je shrnuto naplnění cílů vytyčených v úvodu práce, stejně jako problematické části nové právní úpravy z pohledu autora. V závěru práce zároveň autor podává návrhy na možné zlepšení, či zpřesnění současné právní úpravy.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with residential lease, with the focus being placed on the issue of termination of the lease. The aim of the thesis is to analyze the current legal regulation, not only the most important and most used methods of termination of the residential lease, but also the ways that are less frequent. Another aim of the thesis is to identify problems arising in connection with the recodification of private law in the Czech Republic. The thesis draws from legislation, jurisprudence, professional literature and other relevant sources. The thesis is divided into an introduction, thirteen chapters and a conclusion. The first part of the thesis focuses on historical development of the legislation regarding residential lease, from the times of Roman Empire until 31.12.2013. Following part of the thesis deals with the current statutory regulation of residential lease, its basic attributes and characteristics, and at the same time the institute of tenant's protection as a weaker contracting party is described. In the following parts of the thesis, the methods of terminating the residential lease are being described. Analysis varies from the less frequent methods, such as the merger of the tenant and the landlord, the end of the subject of the lease, or the payment of severance payments to the most frequent ones, such as the expiration of the lease period or the termination notice. The main focus of the thesis is on the notice of termination of the residential lease. Firstly, a general description of the notice of termination is conducted and subsequently the tenant's notice and the landlord's notice are analyzed in detail. In the analysis of the tenant's notice of termination, the thesis deals with termination of lease for indefinite period, with termination of fixed-term period and with notice of termination without notice period. The thesis also describes the possibility of notice by the tenant's heir. In the analysis of the landlord's notice, the thesis deals with institutes characteristic for the tenant's protection as a weaker party, such as the tenant's objections to the notice, or the possibility for the tenant to bring the court's motion to review the validity of the landlord's notice. Subsequently, the thesis focuses on particular options of notice given by the landlord, whether with a three- month notice period, a two-month notice period or without notice period. The conclusion summarizes the fulfillment of the goals stated in the introduction, as well as the problematic parts of the new legal regulation from the author's point of view. At the end of the thesis, the author also presents proposals de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Suchý 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Suchý 303 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Suchý 360 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 229 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 154 kB