velikost textu

Sekundární oběti v právu: komparativní analýza

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sekundární oběti v právu: komparativní analýza
Název v angličtině:
Secondary victims in law: a comparative analysis
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kateřina Džbánková
Oponent:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Id práce:
193124
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 11. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sekundární oběť, psychická újma, nervový šok
Klíčová slova v angličtině:
Secondary victim, mental harm, nervous shock
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Sekundární oběti v právu: komparativní analýza Tato práce se zabývá problematikou sekundárních obětí v českém a německém právním řádu. Cílem práce je přiblížit uvedenou problematiku sekundárních obětí, zjistit vzájemné shody i rozdíly v obou právních úpravách a rovněž navrhnout možnou inspiraci německým právem do budoucna. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část práce se zaměřuje na právní úpravu sekundárních obětí v České republice. Nejprve je přiblížena obecná úprava újmy a povinnosti k její náhradě. Následně práce vymezuje sekundární oběti a jejich jednotlivé skupiny. Práce rovněž popisuje vývoj jejich postavení s ohledem na českou judikaturu. Hlavní důraz je v této kapitole kladen na vymezení jednotlivých nároků sekundárních obětí, přičemž podrobně se práce věnuje nárokům na náhradu nemajetkové újmy a jejím limitům. V této souvislosti práce poskytuje podrobný výklad ustanovení § 2959 OZ, které přiznává náhradu v případě usmrcení a zvlášť závažného zranění blízkým osobám, a problematického § 2971 OZ, na jehož základě je možno nahradit jinou nemajetkovou újmu širokému okruhu osob. Druhá část práce se zabývá právní úpravou sekundárních obětí v právním řádu Spolkové republiky Německo. Její členění je obdobné jako v kapitole první. Práce přiblíží obecné pojetí újmy a její náhrady a následně se věnuje sekundárním obětem a jejich postavení v německém právu. Zkoumány jsou majetkové i nemajetkové nároky sekundárních obětí, přičemž jádro kapitoly spočívá ve výkladu problematiky odškodňování újmy způsobené nervovým šokem (Schockschaden). Pozornost je rovněž věnována aktuálním návrhu novely zákona, který by mohl skrze zavedení nároku na náhradu citové újmy sekundárních obětí do budoucna zásadně zlepšit jejich postavení. Třetí část práce se zaměřuje na komparaci vybraných aspektů náhrady újmy sekundárních obětí v právu českém a německém. Práce porovná jejich jednotlivé nároky, zdůrazní společné a rozdílné rysy a přinese úvahy de lege ferenda týkající se možné vzájemné inspirace obou právních řádů. Hlavní důraz je kladen na budoucí možné využití německé právní úpravy odškodňování nervového šoku při zavedení náhrady psychické újmy na zdraví u sekundárních obětí v českém právu.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis title: Secondary victims in law: a comparative analysis This thesis deals with the secondary victims in the Czech and German law. The aim of the paper is to analyse mentioned issue of the secondary victims, to determine mutual similarities and differences in both jurisdictions and to suggest a possible inspiration from the German law in the future also. The thesis is divided into three parts. The first part focuses on the secondary victims in the Czech Republic. The paper defines the general concept of harm, the secondary victims and their particular groups. The thesis also describes the evolution of their position with the respect to the Czech case law. The main emphasis in this chapter is put on the individual claims of secondary victims, but the paper deals with the claims for non-pecuniary damages and its limits in detail. In this context, the thesis provides a detailed interpretation of § 2959, which grants a compensation to the close persons in case of death or serious bodily injury, and of problematic § 2971 Czech Civil Code, under which the another non-pecuniary damage can be replaced to the wide range of people. The second part deals with the secondary victims in Federal Republic of Germany. Its structure is similar to that in the first chapter. The paper analyses the secondary victims and their position in the German law. Their claims for pecuniary and non-pecuniary damages are described, but the main emphasis is put on the interpretation of the compensation for harm caused by nervous shock (Schockschaden). Further the thesis focuses on the current draft of the amendment to the law, which could significantly improve the position of the secondary victims in the future through the introduction of the compensation of the emotional harm. The third part focuses on the comparison of selected aspects of compensation for the harm of secondary victims in the Czech and German law. The thesis compares their individual claims, accentuates the commonalities and differences and takes considerations regarding the possible mutual inspirations of both jurisdictions. The main emphasis in put on the possible future application of the German compensation for the nervous shock by the possible introduction of the compensation for the psychiatric injury by the secondary victims in the Czech Republic in the future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Džbánková 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Džbánková 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Džbánková 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 357 kB