velikost textu

Implementace projektových aktivit do výuky kmenových předmětů oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Implementace projektových aktivit do výuky kmenových předmětů oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
Název v angličtině:
Implementation of project activities into the teaching of regular subjects in adapted physical activity
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Királyi
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
Oponent:
Mgr. Eva Prokešová
Konzultant:
PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
Id práce:
193109
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (APTV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Projektové vyučování, učení praxí, aplikovaná tělesná výchova, pragmatická pedagogika, John Dewey, William H. Kilpatrick, speciální pedagogika, filosofie, Vojmír Srdečný, EUDAPA.
Klíčová slova v angličtině:
Project-based learning, learning by doing, adapted physical activity, pragmatism, John Dewey, William H. Kilpatrick, special education, philosophy, Vojmír Srdečný, EUDAPA.
Abstrakt:
Abstrakt Název: Implementace projektových aktivit do výuky kmenových předmětů oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami. Cíle: Cílem práce je věnovat se implementaci projektových aktivit do výuky kmenových předmětů oboru ATVS OSP na FTVS UK, zkoumat současný stav implementace, zkušenosti studentů s projektovou výukou, jejich názor na projektovou výuku a vliv projektové výuky na studenty a jejich profesní, případně i osobní život. Dále prezentovat názory, nápady, zkušenosti, připomínky a perspektivu studentů praktikujícím pedagogům a odborné veřejnosti za účelem zlepšení přístupu k projektovým aktivitám ve výuce kmenových předmětů oboru ATVS OSP. Případně nastínit další možné výzkumy do budoucna, které by na tuto práci mohly navázat. Metody: Jedná se o teoretický kvalitativní výzkum fenomenologického pojetí. Pro dosažení cíle byla použita literární analýza, v níž jsou uvedena teoretická východiska ve vztahu k aplikovaným pohybovým aktivitám, pedagogice a filosofii a anketní šetření vlastní konstrukce obsahující 46 zavřených i otevřených otázek zaměřených na zkušenost, názor a postoj k projektovému vyučování u patnácti současných i bývalých studentů oboru ATVS OSP vybraných záměrným výběrem. Tento výzkumný vzorek tvořilo 12 žen a 3 muži. Výsledky: Z výzkumu vyplývá, že výsledky ankety poukázaly na pozitivní zkušenost studentů s projektovou výukou, na obohacující vliv projektové výuky na studenty a nutnost kombinace teoretických poznatků s jejich praktickým využitím. Závěr: Provedený výzkum ukázal na užitečnost a důležitost zařazení projektových aktivit do výuky kmenových předmětů oboru ATVS OSP. Z výsledků ankety pro studenty oboru ATVS OSP je patrné, že je zkušenost s projektovou výukou obohatila a všichni tázaní by projektové aktivity nadále implementovali do výuky kmenových předmětů oboru ATVS OSP. Klíčová slova: Projektové vyučování, učení praxí, aplikovaná tělesná výchova, pragmatická pedagogika, John Dewey, William H. Kilpatrick, speciální pedagogika, filosofie, Vojmír Srdečný, EUDAPA.
Abstract v angličtině:
Abstract Name: Implementation of project activities into the teaching of regular subjects of Adapted Physical Activity. Objective: The aim of the thesis is finding out the current state of implementation of project activities into the teaching of regular subjects of APA, examining the students experience with project-based learning, their opinion on project-based learning and the impact of project- based learning on students and their professional and personal life. Furthermore, to present opinions, ideas, experiences, comments and perspectives of students to practising pedagogues and professional public in order to improve attitude to project activities in APA. Methods: We will use theoretical qualitative research phenomenological conception. To achieve our objectives was used a literary analysis, which introduces theoretical bases in relation to APA, pedagogy and philosophy and self-opinion survey containing 46 closed and open questions focused on experience, opinion and attitude towards project-based learning among 15 contemporary and former students of APA who were intentionally selected. The group form of testing includes 12 women and 3 men. Results: The results of the survey show the positive experience with project-based learning among students, the enriching impact of project-based learning on students and the necessity to combine theoretical knowledge with its practical application. Conclusion: The research showed the usefulness and importance of including project activities into the teaching of regular subjects of APA. The results of the survey for APA students show that their experience with project-based learning has enriched them and that all respondents would continue in implementation of project activities into the teaching of regular subjects of APA. Key words: Project-based learning, learning by doing, adapted physical activity, pragmatism, John Dewey, William H. Kilpatrick, special education, philosophy, Vojmír Srdečný, EUDAPA.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Királyi 2.85 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michal Királyi 772 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Királyi 350 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Királyi 279 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Prokešová 329 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc. 154 kB