velikost textu

Didaktické využití vybraných čeledí krytosemenných rostlin ve výuce na ZŠ a víceletých gymnáziích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Didaktické využití vybraných čeledí krytosemenných rostlin ve výuce na ZŠ a víceletých gymnáziích
Název v angličtině:
Didactic Utilization of Selected Angiosperms in Teaching at Elementary and High Schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jana Moldaschlová
Vedoucí:
RNDr. Jana Skýbová
Oponent:
PhDr. Linda Němečková
Id práce:
193106
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — chemie (N BI-CH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výukové formy a metody, dotazníkové šetření, krytosemenné rostliny
Klíčová slova v angličtině:
teaching techniques and methodology, questionnaire suvey, angiosperms
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá didaktickým využitím vybraných čeledí krytosemenných rostlin ve výuce na ZŠ a víceletých gymnáziích. Poskytuje teoretické poznatky, které se týkají krytosemenných rostlin, vybraných čeledí a druhů rostlin. Dále popisuje vybrané formy a metody výuky, které lze využít při výuce krytosemenných rostlin. Práce obsahuje konkrétní návrhy využití výukových forem a metod na učivu vybraných čeledí. Součástí diplomové práce je dotazníkové šetření, které se zabývá využíváním různých forem a metod výuky v hodinách přírodopisu na ZŠ a víceletých gymnáziích. Výsledkem práce jsou i praktická cvičení, pracovní listy a didaktické hry, které by učitelé mohli využít při výuce krytosemenných rostlin. Klíčová slova: výukové formy a metody, dotazníkové šetření, krytosemenné rostliny
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with a didactic use of selected angiosperms in teaching at elementary and high schools. It provides theoretical knowledge concerning angiosperms, selected families, and plant species. Furthermore, it describes selected teaching techniques and methodology which can be used in teaching of the angiosperms. This thesis contains specific suggestions of the teaching methodology dependent on the selected plant families. A part of the thesis is a questionnaire survey, which contains the use of various forms and methods of teaching in natural science lessons at elementary schools and high schools. The results of the practical work are represented by practical exercises, worksheets and didactic games which teachers could use in teaching of the angiosperms. Key words: teaching techniques and methodology, questionnaire suvey, angiosperms
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Moldaschlová 8.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Jana Moldaschlová 4.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Moldaschlová 289 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Moldaschlová 194 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Skýbová 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Linda Němečková 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 152 kB