text size

Státní občanství a způsoby jeho nabývání v České republice

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Státní občanství a způsoby jeho nabývání v České republice
Titile (in english):
State citizenship and modes of its acquisition in Czech Republic
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Hugo Körbl
Opponent:
JUDr. David Kryska, Ph.D.
Thesis Id:
193096
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
17/12/2018
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
státní občanství, způsoby nabývání státního občanství v České republice, naturalizace
Keywords:
state citizenship, modes of the acquisition of the citizenship in Czech Republic, naturalisation
Abstract (in czech):
Státní občanství a způsoby jeho nabývání v České republice Abstrakt Tématem této rigorózní práce je problematika státního občanství a způsobů nabývání státního občanství v České republice. Cílem této práce je potom podrobný rozbor všech jednotlivých způsobů nabytí státního občanství České republiky dle v současnosti platné a účinné právní úpravy. Za tím účelem je nezbytné nejprve se vypořádat se samotným institutem státního občanství, s jeho definicí, respektive se znaky, které tento institut charakterizují, a dále i s jeho historickým vývojem. Přitom je třeba zdůraznit, že neexistuje definice státního občanství, která by byla jednotně přijímána. Proto je v této práci často srovnáváno české nahlížení na problematiku státního občanství s nahlížením na tento institut ze strany jiných států. Konečně je v této práci hojně odkazováno na tři nejzásadnější soudní rozhodnutí týkající se problematiky státního občanství, a to na rozhodnutí ve věci Nottebohm, Rottmann a Zhu a Chen. Tato rozhodnutí jsou citována nejen z důvodu snahy o nalezení nejsprávnější definice státního občanství, ale i z důvodu snahy o co nejlepší rozbor jednotlivých způsobů nabytí českého občanství. Především z důvodu úplnosti pojednání o státním občanství jsou v této práci rozebrána stručně i jednotlivé práva a jednotlivé povinnosti spojené se státním občanstvím, jakož i problematika absentujícího státního občanství či dvojího a vícerého státního občanství. Konečně je třeba zmínit i o občanství Evropské unie. Český právní řád v současnosti umožňuje nabýt české občanství celkem sedmnácti způsoby. Všechny způsoby nabývání českého občanství jsou v této práci rozebrány nejprve obecně, a to především co do jejich rozdělení podle základních kritérií. Následně je všech sedmnáct způsobů nabytí českého občanství v této práci rozebráno podrobně. Problematika nabývání českého občanství narozením, určením otcovství, osvojením, nalezením na území České republiky, prohlášením, nabytím v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče a nabytím přímo na základě ustanovení § 71 zákona o státním občanství je rozepsána spíše popisně se zaměřením na případné nejasné otázky a s úvahami de lege ferenda. Teprve problematika nabytí českého občanství udělením umožňuje více úvah než jen popisu tohoto způsobu nabytí českého občanství. Právě v souvislosti s rozborem tohoto způsobu nabytí českého občanství jsou zdůrazněny některé definiční znaky státního občanství a poznatky z vybraných soudních rozhodnutí, jakož i zásady aplikované v oblasti státního občanství. V souvislosti s rozborem tohoto způsobu nabytí českého občanství je potom pozornost blíže zaměřena i na otázku, zda v současné české právní úpravě je, či není právní nárok na udělení českého občanství při splnění vyžadovaných podmínek, a to zejména s ohledem na to, jak široká je diskreční pravomoc Ministerstva vnitra při rozhodování o žádosti o udělení českého občanství. Klíčová slova: státní občanství, způsoby nabývání státního občanství v České republice, naturalizace
Abstract:
State citizenship and modes of its acquisition in Czech Republic Abstract The topic of this thesis is the issue of the state citizenship and the modes of its acquisition in Czech Republic. The aim of this thesis is then a detailed analysis of all individual modes of the acquisition of the citizenship of Czech Republic according to the actually valid and effective legal regulation. For such purpose at first it is necessary to deal with the institute of the state citizenship itself, with its definition, respectively with the elements characterizing it, as well as with its historical evolution. It should be emphasized that there is no definition of the state citizenship that would be uniformly accepted. This is the reason why the Czech view on the issue of the state citizenship is often compared with the view of other states in this thesis. Finally there is often referred to the three most important judgments related to the issue of the state citizenship in this thesis, namely to the decision in the case of Nottebohm, Rottmann and Zhu and Chen. These decisions are mentioned not only from the reason of the effort to find the best definition of the state citizenship but also from the reason of the effort to provide with the best possible analysis of individual modes of the acquisition of Czech citizenship. Mainly from the reason of the completeness of the treatise of the state citizenship the individual rights and the individual duties connected with the state citizenship as well as the issues of the absent citizenship or dual and multiple citizenship are shortly described in this thesis. Finally it is necessary to mention also the citizenship of the European Union. Czech law actually allows the acquisition of Czech citizenship by totally seventeen modes. All the modes of the acquisition of Czech citizenship are described at first generally, especially with regards to their division according to the basic criteria. Subsequently all seventeen modes of the acquisition of Czech citizenship are analyzed in detail in this thesis. The issue of the acquisition of Czech citizenship by birth, affiliation, adoption, finding in the territory of Czech Republic, declaration, acquisition in the connection with entrusting to a constitutional, foster or other form of substitute care and acquisition on the basis of the provision of Sec. 71 of the Act on Citizenship is described more descriptively with the focus on possible unclear questions and considerations de lege ferenda. Only the issue of the acquisition of Czech citizenship by its granting allows more considerations than just description of this mode of the acquisition of Czech citizenship. Particularly in the connection with the analysis of this mode of acquisition of Czech citizenship some definitional elements of the state citizenship and findings from selected judgements as well as principles applied in the area of the state citizenship are highlighted. In the connection with the analysis of this mode of the acquisition of Czech citizenship the attention is focused also on the question whether the actual Czech law does contain or does not contain the legal claim to a Czech citizenship in case the fulfilment of the required conditions, particularly regarding to how broad is the discretionary power of the Ministry of the Interior while deciding on the application for Czech citizenship. Key words: state citizenship, modes of the acquisition of the citizenship in Czech Republic, naturalisation
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Hugo Körbl 1.3 MB
Download Abstract in czech Mgr. Hugo Körbl 254 kB
Download Abstract in english Mgr. Hugo Körbl 248 kB
Download Opponent's review JUDr. David Kryska, Ph.D. 214 kB
Download Defence's report 176 kB