velikost textu

Povolání „literární překladatel“

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Povolání „literární překladatel“
Název v angličtině:
"Literary translator" as a profession
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Karolína Koukolová
Vedoucí:
PhDr. Jovanka Šotolová
Oponent:
PhDr. Anežka Charvátová
Id práce:
193076
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Překladatelství: čeština - francouzština — Tlumočnictví: čeština - francouzština (PCF TCF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
literární překladatel|knižní trh|honorář|sebeprezentace|nakladatelství|překlad
Klíčová slova v angličtině:
literary translator|publisher|book market|royalties|self-marketing|translation
Abstrakt:
Abstrakt Cílem diplomové práce je podat co nejucelenější obraz toho, v jakých sociologických, materiálních a ekonomických podmínkách vzniká překlad literárního díla. Práce vypracovává charakteristiku povolání „literární překladatel“ v českém prostředí. Hlouběji se zaměřuje na roli a postavení literárního překladatele na současném českém knižním trhu a zjišťuje ekonomické pozadí této činnosti. Praktická část se skládá z dotazníkového šetření a rozhovorů s překladateli. Výsledky dotazníkového výzkumu jsou zpracovány pomocí deskriptivní a korelační analýzy, rozhovory posloužily pro vypracování medailonů k ilustraci individuálních variant povolání překladatele literárních textů. Klíčová slova: literární překladatel, knižní trh, honorář, nakladatelství, překlad, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum, CEATL, Obec překladatelů
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to give a picture as complete as possible of the sociological, material and economic conditions of the translation of a literary work. This thesis elaborates the characteristics of the profession of ‘literary translator’ in the Czech environment. It focuses on the role and position of a literary translator in the contemporary Czech book market and examines the economic context of this activity. The practical part includes a questionnaire survey and interviews with translators. The results of the questionnaire search are processed by means of a descriptive analysis and a correlation analysis. The interviews were used to create medallions illustrating the individual variations of the translator’s profession of literary texts. Key words: literary translator, book market, royalties, publisher, translation, quantitative research, qualitative research, CEATL, Czech translator’s association
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Karolína Koukolová 3.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Karolína Koukolová 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Karolína Koukolová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Karolína Koukolová 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jovanka Šotolová 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Anežka Charvátová 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jovanka Šotolová 152 kB