velikost textu

Mediální obraz prezidentských kandidátů ve vybraných českých denících: Případová studie mediální reprezentace prezidentských voleb v USA, Francii a České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální obraz prezidentských kandidátů ve vybraných českých denících: Případová studie mediální reprezentace prezidentských voleb v USA, Francii a České republice
Název v angličtině:
Media image of presidential candidates in Czech daily newspaper: Case study of media presentation of presidential elections in the USA, France and the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Šimon Presser
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Kmeťková
Oponent:
JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M.
Id práce:
193053
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mediální obraz, nastolování agendy atributů, nastolování agendy druhého stupně, atributy, mikroatributy a makroatributy, rámcování, význačnost, Koeficient mediální afekce, obsahová analýza, prezidentské volby
Klíčová slova v angličtině:
Media image, attribute agenda setting, second level agenda setting, attributes, micro-attributes and macro-attributes, framing, salience, Coefficient of media affection, content analysis, presidential elections
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá výzkumem mediálního obrazu prezidentských kandidátů, a to jak v rovině teoretické, tak i v rovině empirické. Teoretická část se věnuje tématům nastolování agendy, význačnosti a rámcování. Především však sumarizuje dosavadní studie a metodologické přístupy k výzkumu nastolování agendy atributů a vytváření mediálního obrazu politických kandidátů. Celkem je v této práci analyzováno šestnáct výzkumů prováděných v různých mediálních prostředích. Z těchto studií byla za použití konceptuálního clusteringu vyextrahována sada obecně platných a sledovatelných mikroatributů. Tato baterie byla dále doplněna o vlastní úvahy autora a o atributy, které vzešly z empirického výzkumu českých deníků. Výsledkem teoretické části je tak široce aplikovatelná sada 29 mikroatributů, které naplňují pětici makroatributů a dvojici nově definovaných zastřešujících metaatributů. Vedle zmíněné sady atributů je v této diplomové práci vytvořena a popsána zcela nová metoda výpočtu Koeficientu mediální afekce, díky němuž je možné vyhodnotit afektivní zabarvení obrazu kandidátů v médiích novým a variabilně upravitelným způsobem. Teoretická část práce tedy představuje nový a komplexní přístup ke sledování mediálního obrazu prezidentských kandidátů. V empirické části je tato metodologie aplikována na výzkum mediálního obrazu prezidentských kandidátů v předních českých nebulvárních denících Mladá fronta DNES a Právo. Zvolenou metodou je smíšená obsahová analýza rozšířená o afektivní rozměr a následný výpočet nově definovaného Koeficientu mediální afekce. Sledováni byli kandidáti při domácí prezidentské volbě v České republice (z roku 2018) a též kandidáti v zahraničních volbách v USA (2016) a ve Francii (2017). Empirická část odhaluje rozdíly mezi sledovanými deníky a jednotlivými kandidáty a zároveň potvrzuje relevanci metodiky vytvořené v teoretické části této diplomové práce.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on media image of presidential candidates on both theoretical and empirical level. Theoretical part elaborates on agenda setting, salience, and framing. But mainly it focuses on summarization of current studies and methodological approaches to research of attribute agenda setting and creation of media image of political candidates. In total, sixteen studies from various media environments have been analysed. From these studies, set of universally applicable attributes have been derived, using the method of conceptual clustering. This set has been further extended by author’s own categories and other attributes that emerged during empirical study of Czech daily newspapers. Result of the theoretical part is widely applicable set of 29 micro-attributes which five macro-attributes and two meta-attributes (as newly defined category) are consisted of. Besides the set of attributes, this thesis creates and defines brand new method of analysis through Coefficient of media affection which allows to evaluate the affective dimension of media image. The Coefficient is variable and can be tailored to the needs of specific research. Theoretical part, therefore, presents new and complex approach to analysing the media image of presidential candidates. The empirical part applies the methodology to the case study of media image of presidential candidates in leading Czech non-tabloid daily newspapers – Mladá fronta DNES and Právo. Mixed content analysis extended by affective dimension was chosen as a main method. This approach has been broadened by calculation of newly defined Coefficient of media affection. Analysis focused on candidates in domestic presidential elections in the Czech Republic (in 2018) and candidates in foreign elections, namely in the United States (2016) and France (2017). Empirical part uncovers differences among the dailies and the individual candidates and also confirms the relevance of methodology defined within the theoretical part of this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šimon Presser 2.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šimon Presser 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šimon Presser 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Kmeťková 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M. 220 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 152 kB