velikost textu

Informační bubliny v prostředí sociální sítě Facebook

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informační bubliny v prostředí sociální sítě Facebook
Název v angličtině:
Filter bubbles on Facebook social network
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Mudrová
Vedoucí:
Mgr. Ing. Petra Audyová
Oponent:
Mgr. Jan Miessler
Id práce:
193048
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Informační bubliny, médium, Facebook, Facebook algoritmus, mediální výchova
Klíčová slova v angličtině:
Filter bubble, medium, Facebook, Facebook algorithm, media education
Abstrakt:
Anotace Média hrají v životě člověka nespornou roli. V dnešním světě se tedy s komunikací mediální setkáváme každodenně. Velkou roli při této komunikaci hrají v posledním desetiletí online sociální sítě. Takovým fenoménem je i sociální sít Facebook, která co do rozsahu nemá na našem území konkurenci. Od svého vzniku se stala velice rychle komunikačním médiem, na kterém denně miliony lidí po celém světě konzumuje nejrůznější obsahy. Tato platforma v posledních letech aplikuje a neustále upravuje svůj algoritmus, na základě kterého předkládá uživatelům personalizovaný obsah dle toho, co sám uzná za vhodné, že bys se mohlo líbit či lidi zajímat. Z hlediska toho tato diplomová práce s názvem Informační bubliny v prostředí sociální sítě Facebook zkoumá, zdali je možné, že se lidé díky tomuto mechanismu uzavírají do tzv. informačních bublin, tedy do takové izolace, ve které nemají šanci získat informace pomáhající se dostat k názorové diverzifikace, a tím k novému pohledu na určitý jev. Prostřednictvím kombinované kvalitativní metody deníčků a následných rozhovorů zjišťuje, jakým způsobem mladí lidé na této sociální sítí konzumují zpravodajské obsahy, a především jaké je jejich povědomí o tomto algoritmu a o fenoménu informačních bublin.
Abstract v angličtině:
Annotation The media play an indisputable role in human life. Thus, we come across media communication daily in today's world. Online social networks have had a significant role in such communication over the past decade. The Facebook social network presents an example of such a phenomenon, which does not have a rival in terms of its size in the Czech Republic. It has rapidly become a communication media through which millions of people around the world consume various content. In recent years, this platform has been applying and continually adjusting its algorithm to provide users with personalized content. The personalized content is provided on the basis of the algorithm which evaluates what might be appropriate or interesting for people. From this point of view, this thesis called Filter bubbles on Facebook social network is examining the existence of a so-called filter bubble phenomenon. The information bubbles present information isolation in which people lack a diversity of information which would help people to get into an opinion diversification, and therefore to have an opportunity to have a new point of view about a certain phenomenon. Through the combined qualitative method of diaries and subsequent interviews, it explores how young people consume news content on this social network and, above all, what is their awareness of the algorithm and the phenomenon of information bubbles.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Mudrová 1.65 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Zuzana Mudrová 376 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Mudrová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Mudrová 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Petra Audyová 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Miessler 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 152 kB