velikost textu

Online a offline nástroje efektivní interní komunikace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Online a offline nástroje efektivní interní komunikace
Název v angličtině:
Effective Internal Communication Online and Offline
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Aneta Mrhová
Vedoucí:
Ing. Petra Koudelková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Filip Huněk
Id práce:
193026
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
interní komunikace, korporátní komunikace, efektivita, Online média, Offline média, interní marketing, vlastní média
Klíčová slova v angličtině:
Internal Communication, Corporate Communication, Effectiveness, Internal Marketing, Online Media, Offline Media, Own Media
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce s názvem Online a Offline nástroje efektivní interní komunikace investiční skupiny KKCG přináší ucelený pohled na fungování interní komunikace s využitím Online a Offline nástrojů. Práce je strukturována do tří částí. V teoretické části je definována interní komunikace a její zařazení do marketingového a mediálního prostředí včetně související terminologie. Práce dále mapuje Online a Offline média, spolu s konkrétními nástroji a na základě rešerše literatury je definována také efektivita interní komunikace a související trendy. Praktická část je zaměřena na skupinu KKCG a na nastavení vlastní kaskádovité interní komunikace s reálnými příklady médií. V metodologické části autorka popisuje a analyzuje výsledky kvalitativního výzkumu (strukturované rozhovory s odborníky interní komunikace firem ve skupině KKCG) a kvantitativního výzkumu (dotazníkové šetření aplikované na zaměstnance jednotlivých společností skupiny). V závěru dochází ke komparaci výsledků z výzkumů a reflexi četnosti Online a Offline nástrojů. Dále je definována úroveň ekonomické efektivity jednotlivých společností a v neposlední řadě výzkum přináší odpovědi na hlavní výzkumné otázky, hypotézy a vedlejší zjištění.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis Online and Offline Effective Internal Communication Tools of the KKCG Investment Group provides a comprehensive view of internal communication, using Online and Offline tools. The thesis is divided into three parts. The theoretical part defines the concept of internal communication and its inclusion in the marketing and media environment, including related terminology. It also maps Online and Offline media including specific communication tools. Based on literature research is also defined the effectiveness of internal communication including innovative trends. The practical part is focused on the KKCG Group and on its own internal communication settings with real examples of used media. In the methodological part, the author describes and analyses the results of the qualitative (structured interviews with the experts of the internal communication of the companies in the KKCG Group) and the quantitative research (questionnaire survey applied on employees of the individual KKCG Group companies). In conclusion, the comparison occurs research results as well as the use frequency of Online and Offline tools. Furthermore, the level of an individual company’s economic efficiency is defined and finally, the research provides answers to the main research questions, hypotheses and secondary findings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Mrhová 11.78 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Aneta Mrhová 7.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Mrhová 261 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Mrhová 257 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petra Koudelková, Ph.D. 309 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Filip Huněk 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jan Křeček, Ph.D. 152 kB