velikost textu

Analýza hudebního měsíčníku Gramorevue v letech 1965-1971

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza hudebního měsíčníku Gramorevue v letech 1965-1971
Název v angličtině:
Analysis of musical periodical Gramorevue in 1965-1971
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karolina Komárková
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
PhDr. Martin Groman
Id práce:
193014
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se zabývá hudebním měsíčníkem ​ ramorevue (původně G G​, který poprvé vyšel v roce 1965. Práce zkoumá prostřednictvím analýzy prvních ) sedmi ročníků měsíčníku ​ a doplňujícího rozhovoru s hlavním grafikem ​ ​ G G, Ladislavem Radou, kdo stál za vznikem periodika, kdo byl součástí redakčního týmu, jakou funkci měsíčník zastával a jaký byl jeho záměr. Zkoumané období let 1965-1971 poskytuje vhled do vývoje periodika v období turbulentních politických a kulturně-společenských změn. Druhá polovina 60. let 20 století představuje v rámci československé společnosti období reformních nálad, které pomalu vedly k postupné demokratizaci poměrů. Následná sovětská intervence v srpnu 1968 tyto liberalizační snahy ukončila. Nastupující normalizace pak v raných 70. letech navrátila KSČ moc nad médii.
Abstract v angličtině:
Annotation This thesis discusses the musical monthly Gramorevue (originally G), which was first published in 1965. It examines (through historical analysis of first seven years of the magazine G and a supplementary interview with the main graphic designer, Ladislav Rada) who stood for the creation of the periodical, who was part of the editorial team and what its purpose was. The studied period of 1965-1971 provides insight into the development of the periodical during turbulent political and cultural-social changes. The second half of the 1960s represented, within the Czechoslovak society, a period of reformative moods that slowly led to a gradual democratization of the system. Subsequent Soviet intervention of August 1968 ended these liberalization efforts. Ensuing normalization in the early 1970s brought back to the Communist Party power over media.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolina Komárková 1.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karolina Komárková 76 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolina Komárková 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolina Komárková 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Groman 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 152 kB