velikost textu

Trendy v produkci mediálních obsahů na příkladu vývoje mediálního rámcování sociodemografické skupiny seniorů vybranými českými zpravodajskými médii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trendy v produkci mediálních obsahů na příkladu vývoje mediálního rámcování sociodemografické skupiny seniorů vybranými českými zpravodajskými médii
Název v angličtině:
Analysis of trends in mass media production based on the example of evolutiion of the elderly representation and framing in selected Czech daily newspaper
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martina Papoušková
Vedoucí:
PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Markéta Zezulková, PhD, MA, PGCE
Id práce:
193007
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bulvarizace, stereotypizace, rámcování, senioři, trendy v obsahu médií, kvantitativní obsahová analýza
Klíčová slova v angličtině:
Tabloidization, stereotypization, framing, elderly, media content trends, quantitative content analysis
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se věnuje tématu trendů v produkci mediálních obsahů na příkladu vývoje mediálního rámcování seniorů českým celostátním denním tiskem. Vychází z premisy, že masová média hrají roli při sociální konstrukci reality tím, jaká témata, rámce a způsoby prezentace ve svém obsahu publiku nabízejí. S ohledem na účinky masových médií, teorie nastolování agendy a rámcování jsou selektovány dva obsahové trendy – bulvarizace a stereotypizace. Cílem práce je zjistit, jak se proměnilo mediální rámcování skupiny seniorů v posledních 20 letech s přihlédnutím k trendu bulvarizace a stereotypizace a zdali směřují média k rozmanitému, vyváženému a serióznímu, či naopak spíše ke zjednodušujícímu, stereotypizujícímu a bulvarizujícímu informování o seniorech. Teoretická část se zaměřuje na definici, současné poznání a možnosti operacionalizace obou obsahových trendů. Zároveň je její součástí problematika seniorů, jejich charakteristiky a úskalí a výzkumy jejich mediální reprezentace. Empirické šetření v druhé části sestává z kvantitativní obsahové analýzy příspěvků o seniorech v českých denících v letech 1998, 2008, 2018. Syntéza odborných poznatků je základem pro tvorbu vlastního souboru výzkumných otázek. Výsledky výzkumu ukázaly dlouhodobou orientaci na stereotypní politicko-ekonomické a kriminální tematické rámce, avšak vnitřní způsoby prezentace informací ukazují směřování k serióznosti, neutrálnosti a vyváženosti obsahu tisku.
Abstract v angličtině:
Annotation The diploma thesis is focused on content trends in the Czech national daily press examined on an example of evolution of media framing of the elderly. It is based on a premise of mass media having a role in the social construction of reality by presenting certain agenda and frames. The aim of the thesis is then to study stereotypization and tabloidization in the evolution of elderly media framing in the last 20 years and to analyze whether the titles are heading towards content diversity, quality and equality or rather towards stereotyped and tabloid-like manner of informing their audience. In the theoretical part, two trends of stereotypization and tabloidization are defined and operational approaches are explained. Also, the topic of elderly, their characteristics and current issues and research of their media representations, is covered. Empirical research in the second part consists of a quantitative content analysis of relevant media articles about the elderly during years 1998, 2008, 2018. On the level of a thematic structure, the results show a long-term orientation on few and stereotyped frames of politics, economics and crime. On the other hand, on the level of an inner structure of the text and manner of informing, the Czech press has been inclining towards quality, neutrality and diversity while writing about elderly during the last 20 years.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Papoušková 2.36 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Papoušková 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Papoušková 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Papoušková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Zezulková, PhD, MA, PGCE 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB