velikost textu

Proměny očekávaných rolí v partnerských vztazích postmoderní společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny očekávaných rolí v partnerských vztazích postmoderní společnosti
Název v angličtině:
Transformation of expected roles in post-modern society relationships
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Římková
Vedoucí:
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Renáta Topinková
Id práce:
192979
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie (SG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
partnerství|vztahy
Klíčová slova v angličtině:
partnership|relationships
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Bakalářská práce se věnuje problematice intimních vztahů v kontextu postmoderní doby, která přinesla nové formy soužití a rolí partnerů ve vztahu. Důraz je kladen na nárůst individualizace ve společnosti a její vliv. Klíčovými základy z teorie jsou především myšlenky Zygmunta Baumana, Antonyho Giddense, kterým se bude věnovat převážně první část práce. Teorie se vztahuje k třem hlavním okruhům zkoumání dynamiky rolí partnerských vztahů, a těmi jsou aspekty ekonomické, intimní a pracovní. Druhá část práce se věnuje ověřování předpokladů z teorie na základě dat ISSP v průběhu let 1994-2012. Doplňujícím zdrojem dat pro role mužů a žen jsou datové soubory CVVM. Klíčová slova (česky) Role, partnerství, intimita, individualizace, Bauman
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): This bachelor thesis pursues problematics of intimate relationships in context of postmodern period, which brought new forms of coexistence and partnership roles in relationship. Emphasis lay on increase of individualization in society and its effect. Key basics from theory are primarily from thougts of Zygmunt Bauman, Antony Giddens, which are going to be pursued in the first part of thesis. Theories relate to three main fields of researching dynamics roles partnership relationship and those are economical, intimate and working aspects. Second part pursues assumption authentication from theory based on ISSP data during yers 1994-2012. Additional source of data for men and women roles are data files CVVM. Klíčová slova (anglicky): Role, partnership, intimacy, individualization, Bauman
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Římková 1.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karolína Římková 685 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Římková 433 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Římková 431 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 1.01 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Renáta Topinková 270 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 154 kB