velikost textu

Tvorba a konzumace podcastů v České republice se zaměřením na marketing a podnikání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvorba a konzumace podcastů v České republice se zaměřením na marketing a podnikání
Název v angličtině:
Podcasts production and consumption in the Czech Republic with a focus on marketing and business
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Leona Gregorová
Vedoucí:
Štěpán Soukeník, M.A.
Oponent:
PhDr. Martin Groman
Id práce:
192971
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Podcast, podcasting, audio nahrávka, audio pořad, RSS systém, rádio, broadcast, broadcasting, streaming, nová média, digitální média, participativní kultura, produsage, autenticita, intimita, přenositelnost
Klíčová slova v angličtině:
Podcast, podcasting, audio file, audio programme, RSS systém, broadcast, broadcasting, streaming, new media, digital media, participatory culture, produsage, authenticity, intimacy, time and space shifting
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje fenoménu podcastingu, a jeho vymezení v rámci nových médií. Představuje termín v kontextu jeho historie a současném stavu na zahraničních trzích, tedy v kolébce jeho vzniku. Podrobněji ho popisuje z pohledu jeho charakteristických rysů, formy, obsahu a dále také z pohledu jeho konzumace a tvorby. Dále ho vymezuje v kontextu ostatních media typů, jako je rozhlas, online video či audioknihy. Pozornost je věnována i možnostem jeho monetizace. Fenomén je ukotven i v souvislosti s koncepty nových médií jako je produsage, participativní kultura a long-tail. V neposlední řadě je několik kapitol věnováno vývoji média a jeho aktuálnímu stavu v rámci České republiky. Významná část práce nabízí vhled do vzorců užívání média českými posluchači, dále pak poskytuje vhled do současné podcastingové scény očima tvůrců podcastů se zaměřením na marketing a podnikání. Na základě kvantitativního šetření mezi posluchači byly hlouběji prozkoumány charakteristické znaky užívání média, jeho socio-kulturní aspekty, motivace k poslechu, názory na rozmanitost české nabídky a vnímání reklamy v podcastech. Na základě kvalitativní analýzy byly následně identifikovány druhy přístupů k tvorbě podcastů a řada dalších faktorů s nimi související, včetně motivujících a demotivujících faktorů. V neposlední řadě práce představila názory tvůrců na současný stav monetizace média, na aktuální stav a kvalitu nabídky a odhady budoucího vývoje.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis is devoted to the phenomenon of podcasting and its definition within the new media. It introduces the term in the context of its history and its current situation on foreign markets, ie the cradle of its origin. It also defines it in detail in terms of its characteristic features, form, content, and in terms of its consumption and creation. It also defines it in the context of other media types such as radio, online video and audiobooks. Attention is also paid to the possibilities of its monetization. The phenomenon is anchored in the context of new media concepts such as produsage, participatory culture and long-tail. Last, but not least, several chapters are devoted to the development of the medium and its current state in the Czech Republic. A significant part of the thesis offers and insight into the patterns of media usage by Czech listeners, as well as an insight into the current podcasting scene through the eyes of podcast creators with a focus on marketing and business. Based on quantitative survey among the listeners, the characteristics of media usage, its socio-cultural aspects, motivations to listen, opinions on the diversity of Czech offerings and the perception of advertising in podcasts were further explored. Based on qualitative analysis, the types of podcasting approaches and a number of the other factors related to them were identified, including motivating and demotivating factors. Last, but not least, the authors presented the opinions on the current state of media monetization, on the current state and quality of the offerings and estimation of future development.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Leona Gregorová 2.71 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Leona Gregorová 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Leona Gregorová 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Leona Gregorová 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Štěpán Soukeník, M.A. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Groman 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 152 kB